Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczących umów MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRCTR00015)

04-07-2020 20:31:28 | Bieżący | ESPI | 32/2020
oRB: Zawarcie znaczących umów

PAP
Data: 2020-07-04

Firma: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-04
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Zawarcie znaczących umów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. _"Emitent"_ informuje, że powziął wiadomość o zawarciu przez Mercator Medical _Thailand_ Ltd. _"MMT"_, jednostkę zależną od Emitenta, dwóch umów, których przedmiotem są dostawy rękawic produkowanych przez MMT:
1_ Umowa z Unispace Health Pty Limited z siedzibą w Sydney, Australia na dostawy rękawic za łączną cenę, w przeliczeniu na złote, ok. 168.997 tys. zł. Umowa reguluje m.in. zasady odbioru produktów, płatności, reklamacji, rozwiązywania ewentualnych sporów oraz rozwiązania umowy.
2_ Umowa z Unispace Health Limited z siedzibą w Londynie _"Unispace UK"_ regulująca zasady odbioru produktów, płatności, reklamacji, rozwiązywania ewentualnych sporów oraz rozwiązania umowy w odniesieniu do części dostaw, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 25/2020 z dnia 7 czerwca 2020 r. oraz 27/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez MMT z Unispace UK uległa przy tym obniżeniu do kwoty, w przeliczeniu na złote, ok. 159.301 tys. zł.
Dostawy objęte tymi umowami realizowane będą do stycznia 2021 r.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z powziętymi informacjami łączna wartość umów dostawy rękawic zawartych przez MMT z Unispace of North America _który również jest podmiotem powiązanym z Unispace UK_ wyniosła, w przeliczeniu na złote, ok. 3.014 tys. zł.
Wartość powyższych umów przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Warunki, na jakich zostały zawarte te umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MERCATOR MEDICAL S.A. Sprzęt i materiały medyczne
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-327 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
H. Modrzejewskiej 30
_ulica_ _numer_
_12_ 665 54 00 _12_ 664 54 15
_telefon_ _fax_
ir@mercatormedical.eu www.mercatormedical.eu
_e-mail_ _www_
677-10-36-424 350967107
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-04 Monika Żyznowska Witold Kruszewski Członek Zarządu Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MERCATOR MEDICAL S.A.
Tytul Zawarcie znaczących umów
Sektor Sprzęt i materiały medyczne
Kod 31-327
Miasto Kraków
Ulica H. Modrzejewskiej
Nr 30
Tel. (12) 665 54 00
Fax (12) 664 54 15
e-mail ir@mercatormedical.eu
NIP 677-10-36-424
REGON 350967107
Data sporzadzenia 2020-07-04
Rok biezacy 2020
Numer 32
adres www www.mercatormedical.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.