Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie i zmiana znaczących umów MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRCTR00015)

04-07-2020 20:40:33 | Bieżący | ESPI | 33/2020
oRB: Zawarcie i zmiana znaczących umów

PAP
Data: 2020-07-04

Firma: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-04
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Zawarcie i zmiana znaczących umów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. oraz 13/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. dotyczących umów zawartych przez Mercator Medical _Thailand_ Ltd. _"MMT"_, jednostkę zależną od Emitenta, z Ammex Corp. z siedzibą w Kent, Waszyngton, USA _"Ammex"_, informuje, że:
1_ łączna wartość umów zawartych przez MMT z Ammex objętych raportami nr 6/2020 i 13/2020 uległa zwiększeniu o ok. 44.421 tys. zł, co wynika w szczególności z podwyższenia cen jednostkowych realizacji niektórych dostaw oraz z wycofania oraz zawieszenia części zamówień;
2_ łączna wartość nowych umów dostawy rękawic zawartych przez MMT z Ammex po dniu 3 kwietnia 2020 r., tj. po przekazaniu raportu bieżącego nr 13/2020 wyniosła, w przeliczeniu na złote, 58.202 tys. zł,
w związku z czym łączna wartość nowych umów oraz zwiększenia wartości wcześniej zawartych umów przekroczyła 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Umowy są zawierane na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MERCATOR MEDICAL S.A. Sprzęt i materiały medyczne
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-327 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
H. Modrzejewskiej 30
_ulica_ _numer_
_12_ 665 54 00 _12_ 664 54 15
_telefon_ _fax_
ir@mercatormedical.eu www.mercatormedical.eu
_e-mail_ _www_
677-10-36-424 350967107
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-04 Monika Żyznowska Witold Kruszewski Członek Zarządu Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MERCATOR MEDICAL S.A.
Tytul Zawarcie i zmiana znaczących umów
Sektor Sprzęt i materiały medyczne
Kod 31-327
Miasto Kraków
Ulica H. Modrzejewskiej
Nr 30
Tel. (12) 665 54 00
Fax (12) 664 54 15
e-mail ir@mercatormedical.eu
NIP 677-10-36-424
REGON 350967107
Data sporzadzenia 2020-07-04
Rok biezacy 2020
Numer 33
adres www www.mercatormedical.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.