Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie – oddanie bloku do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu do umowy TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)

13-11-2020 20:26:05 | Bieżący | ESPI | 53/2020
oRB: Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie – oddanie bloku do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu do umowy

PAP
Data: 2020-11-13

Firma: TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie – oddanie bloku do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu do umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. _"Konsorcjum", "Umowa"_ na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III _"Blok"_ oraz raportu bieżącego nr 19/2020 z 4 maja 2020 r. w sprawie terminu oddania Bloku do eksploatacji TAURON Polska Energia S.A. _"Emitent"_ informuje, że 13 listopada 2020 r.:

1. Blok został oddany do eksploatacji. Jednostka pracuje w polskim systemie elektroenergetycznym.

2. Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. _"NJGT", spółka zależna od Emitenta_, E003B7 sp. z o.o. _spółka w 100 proc. kontrolowana przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji_ i Konsorcjum, w tym RAFAKO S.A. w restrukturyzacji działając za zgodą nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym podpisały ugodę _"Ugoda"_, która jest wynikiem mediacji prowadzonych przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP i która reguluje w szczególności następujące kwestie:

a_ Strony, tj. NJGT i Konsorcjum zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń, które wystąpiły do dnia podpisania Ugody, z wyjątkiem m.in. roszczeń NJGT z tytułu rękojmi bądź gwarancji oraz roszczeń regresowych wobec Konsorcjum z tytułu zapłaty roszczeń dalszych podwykonawców oraz roszczeń Konsorcjum za prace wykonane zgodnie z kontraktem,
b_ Konsorcjum wykona na rzecz NJGT dodatkowe świadczenia, w tym wykona prace optymalizujące działanie Bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego Bloku z 40 proc. do 37 proc. Dodatkowo zostanie wydłużona gwarancja techniczna na część wysokociśnieniową kotła o sześć miesięcy _do 36 miesięcy_, dla której NJGT otrzyma dodatkowe zabezpieczenie udzielone przez gwarantów.

Wejście w życie Ugody nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są oddanie Bloku do eksploatacji do 15 listopada 2020 r. _warunek został spełniony_ oraz przedstawienie przez Konsorcjum porozumienia w formie promesy z instytucjami finansowymi dotyczących sposobu pozyskania środków finansowych niezbędnych do zakończenia projektu _warunek został spełniony_.

NJGT i Konsorcjum ustaliły także, że zawarta przed mediatorem Ugoda zostanie skierowana do właściwego sądu powszechnego wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez sąd. Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, ugoda zyskuje moc prawną ugody sądowej.

W związku z zawarciem Ugody NJGT i Konsorcjum zawarły 13 listopada 2020 r. aneks do Umowy _"Aneks"_, który w sposób szczegółowy reguluje określone Ugodą uzgodnienia Stron w zakresie dodatkowych świadczeń Konsorcjum, w tym m.in. terminy ich wykonania oraz powiązane z nimi terminy płatności.

Jednocześnie Emitent informuje, że zawarcie Ugody i Aneksu nie spowoduje przekroczenia zakładanego łącznego poziomu nakładów, jakie przewidziano na realizację tej inwestycji, tj. 6,2 mld zł, w tym wynagrodzenie dla Konsorcjum wynikające z podpisanej Umowy oraz zawartych do niej aneksów wyniesie łącznie 4,6 mld zł.

Emitent posiada 85,88 proc. głosów i udziałów w NJGT.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka _ene_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-114 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ks. Piotra Ściegiennego 3
_ulica_ _numer_
_32_ 744 27 00 _32_ 774 29 81 _32_ 774 27 99
_telefon_ _fax_
sekretariat@tauron.pl www.tauron.pl
_e-mail_ _www_
9542583988 240524697
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Wojciech Ignacok Prezes Zarządu
2020-11-13 Jerzy Topolski Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Tytul Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie – oddanie bloku do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu do umowy
Sektor Energetyka (ene)
Kod 40-114
Miasto Katowice
Ulica ks. Piotra Ściegiennego
Nr 3
Tel. (32) 744 27 00
Fax (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
e-mail sekretariat@tauron.pl
NIP 9542583988
REGON 240524697
Data sporzadzenia 2020-11-13
Rok biezacy 2020
Numer 53
adres www www.tauron.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.