Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmiany Statutu Spółki. PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA (PLLZPSK00019)

22-07-2021 09:41:51 | Bieżący | ESPI | 20/2021
oRB-W: Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: PROTEKTOR Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Tekst_Jednolity_Statutu_PROTEKTOR_SA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-07-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PROTEKTOR
  Temat
  Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_ realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 21.07..2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 16.07.2021 r. przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki oraz tekstu jednolitego uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmianę Statutu Spółki, polegającą na uchyleniu § 9 C Statutu o następującym brzmieniu:

  "§ 9 C

  a_ Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 285.324,00 zł _dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote_ poprzez emisję nie więcej niż 570.648 _pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem_ akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 zł _zero złotych pięćdziesiąt groszy_ każda _"Akcje Serii E"_.

  b_ Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w lit. a_, jest przyznanie prawa do objęci Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 570.648 _"Warranty Serii A"_, będącym uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce _"Program"_.

  c_ Program realizowany będzie w ramach trzech kolejnych okresów rozliczeniowych przypadających kolejno od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku _"Rok Obrotowy 2019"_, od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku _"Rok Obrotowy 2020"_ oraz od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku _"Rok Obrotowy 2021"_.

  d_ Wydanie Warrantów Serii A nastąpi w terminach wskazanych w Regulaminie.

  e_ Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze Warrantów Serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu."

  oraz dodaniu § 9 D Statutu o następującym brzmieniu:

  "§ 9 D

  1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 250 000 zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych_, poprzez emisję nie więcej niż 500 000 _słownie: pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 000 zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych_ _dalej Akcje Serii F_ począwszy od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały RN o Wskazaniu _zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników PROTEKTOR S.A. oraz spółek zależnych od PROTEKTOR S.A. _dalej Zasady_, określonych w § 2 Uchwały nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy _dalej Uchwała o Programie_ do dnia przypadającego jeden rok od powyższej daty, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku _dalej Kapitał Docelowy_ zgodnie z Zasadami _w tym w szczególności po cenie emisyjnej wskazanej w Zasadach_.

  2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały o Programie programu motywacyjnego _dalej Program_ dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki _dalej Uczestnicy_ oraz zgodnie z Zasadami i regulaminem tego Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki _o ile taki regulamin zostanie przyjęty_, dokumentami w nim przewidzianymi oraz Statutem Spółki. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie Uczestnicy wskazani w Uchwale RN o Wskazaniu _zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad_.

  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Akcji Serii F emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

  4. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie Uczestnikom wskazanym w Uchwale RN o Wskazaniu _zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad_ prawa do objęcia Akcji Serii F.

  5. Akcje Serii F wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.

  6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w § 9 D Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  7. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień uchwały o Programie, bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd jest umocowany w szczególności do:

  a. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

  b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji Serii F i ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

  c. zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

  Zarząd Emitenta informuje, że tekst uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2021 r. został przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

  W związku z zarejestrowaniem zmiany statutu Spółki, dotyczącej kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba wyemitowanych akcji Spółki i wynikających z nich głosów nie ulegają zmianie. W związku z tym, zgodnie z §9 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.572.300 zł _dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych_ i dzieli się na 19.021.600 _dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset_ akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do D, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, reprezentujących łącznie 19.021.600 _dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset_ głosów, w tym:

  a_ 5.988.480 sztuk akcji serii A,
  b_ 3.376.170 sztuk akcji serii B,
  c_ 9.364.650 sztuk akcji serii C,
  d_ 292.300 sztuk akcji serii D.

  Zarząd Emitenta podaje w załączeniu do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.
  Załączniki
  Plik Opis
  Tekst_Jednolity_Statutu_PROTEKTOR_SA.pdf Tekst Jednolity Statutu PROTEKTOR S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PROTEKTOR Spółka Akcyjna
  _pełna nazwa emitenta_
  PROTEKTOR Lekki _lek_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  20-277 Lublin
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Vetterów 24a-24b
  _ulica_ _numer_
  081 532 22 31 081 532 02 00
  _telefon_ _fax_
  info@protektorsa.pl www.protektorsa.pl
  _e-mail_ _www_
  712-010-29-59 430068516
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-07-22 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
  2021-07-22 Mariusz Drużyński Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta PROTEKTOR Spółka Akcyjna
  Symbol Emitenta PROTEKTOR
  Tytul Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
  Sektor Lekki (lek)
  Kod 20-277
  Miasto Lublin
  Ulica Vetterów
  Nr 24a-24b
  Tel. 081 532 22 31
  Fax 081 532 02 00
  e-mail info@protektorsa.pl
  NIP 712-010-29-59
  REGON 430068516
  Data sporzadzenia 2021-07-22
  Rok biezacy 2021
  Numer 20
  adres www www.protektorsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.