Raporty Spółek ESPI/EBI

Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku przez spółkę zależną ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)

22-07-2021 10:15:59 | Bieżący | ESPI | 25/2021
oRB: Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku przez spółkę zależną

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 22 lipca 2021 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB _"Rottneros"_, notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za dwa kwartały 2021 roku o następujących parametrach:

Za dwa kwartały 2021

MLN PLN

Przychód 507
EBITDA 75
Wynik netto 35

MLN SEK

Przychód 1.133
EBITDA 167
Wynik netto 79

EBITDA - Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami
Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą stanowiły istotną część skonsolidowanych wyników za dwa kwartały roku 2021 osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_


Current report number 25/2021


Dated: July 22nd 2021


Subject: Publication of interim 2Q 2021 report by subsidiary company


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR - inside information


Content:


Management Board of Arctic Paper S.A._"Company", "Issuer"_ herewith
announces that on 22nd July 2021 the Management of the Company's
subsidiary Rottneros AB _"Rottneros"_, which is listed on NASDAQ
Stockholm, has published the interim 2Q 2021 report with the following
parameters:


YTD 2Q 2021MLN PLNRevenues 507EBITDA 75Net
result 35MLN SEKRevenues 1,133EBITDA 167Net
result 79EBITDA - Operating income before depreciation,
amortization and impairment charges.


Management Board of Arctic Paper S.A. indicates that above Company's
subsidiary results will constitute a significant part of Arctic
Paper Group's consolidated interim 2Q2021 results.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation _EU_ No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse _market
abuse regulation_ and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
66 - 470 Kostrzyn na Odrą
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Fabryczna 1
_ulica_ _numer_
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
_telefon_ _fax_
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
_e-mail_ _www_
599-30-51-607 080262255
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-07-22 Goran Eklund Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ARCTIC PAPER S.A.
Tytul Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku przez spółkę zależną
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 66 - 470
Miasto Kostrzyn na Odrą
Ulica Fabryczna
Nr 1
Tel. +48 61 62 62 000
Fax +48 61 62 62 002
e-mail biuro@arcticpaper.com
NIP 599-30-51-607
REGON 080262255
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 25
adres www www.arcticpaper.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.