Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o wyborze ofert złożonych przez Konsorcjum z udziałem FERRUM jako najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERUM00014)

22-07-2021 15:46:54 | Bieżący | ESPI | 21/2021
oRB: Informacja o wyborze ofert złożonych przez Konsorcjum z udziałem FERRUM jako najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: FERRUM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Informacja o wyborze ofert złożonych przez Konsorcjum z udziałem FERRUM jako najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 w sprawie informacji o złożeniu przez konsorcja z udziałem FERRUM ofert z najniższą ceną w postępowaniach organizowanych przez GAZ-SYSTEM, Zarząd FERRUM S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [GAZ-SYSTEM, Zamawiający] ofert złożonych przez konsorcjum z udziałem Emitenta jako najkorzystniejszych zarówno w Części 1 jak i Części 2 postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2".

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta złożona przez Konsorcjum w składzie Izostal S.A. [Lider Konsorcjum], FERRUM S.A. [Partner Konsorcjum] oraz Stalprofil S.A. [Partner Konsorcjum] w ramach Części 1 ww. postępowania o wartości 186,4 mln zł netto, co stanowi 229,3 mln zł brutto, uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert [cena - waga 100%].

Dodatkowo zgodnie z otrzymaną informacją również oferta złożona przez Konsorcjum w ramach Części 2 ww. postępowania o wartości 54,0 mln zł netto, co stanowi 66,4 mln zł brutto, uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert [cena - waga 100%].

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu zakres prac oraz udział Emitenta w wynagrodzeniu Konsorcjum w związku z ww. postępowaniem w dalszym ciągu pozostaje w toku uzgodnień.

Warunkiem zawarcia pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym umowy w ramach ww. postępowania jest dopełnienie formalności po wyborze oferty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wniesienie przez Konsorcjum zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa powyżej.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z tym postępowaniem Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FERRUM SA
_pełna nazwa emitenta_
FERRUM Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-246 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Porcelanowa 11
_ulica_ _numer_
_0 32_ 255 58 42 _0 32_ 255 42 94
_telefon_ _fax_
ferrum.com.pl
_e-mail_ _www_
634-01-28-794 272581760
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-07-22 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FERRUM SA
Symbol Emitenta FERRUM
Tytul Informacja o wyborze ofert złożonych przez Konsorcjum z udziałem FERRUM jako najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM
Sektor Metalowy (met)
Kod 40-246
Miasto Katowice
Ulica Porcelanowa
Nr 11
Tel. (0 32) 255 58 42
Fax (0 32) 255 42 94
e-mail
NIP 634-01-28-794
REGON 272581760
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 21
adres www ferrum.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.