Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLBRSTR00014)

22-07-2021 17:34:59 | Bieżący | ESPI | 58/2021
oRB: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji _"Spółka"_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku podjęło uchwały o odwołaniu Pani Elżbiety Kozik oraz Pani Katarzyny Kiljańczyk z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Wiktora Żyro do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Poniżej Spółka przedstawia informacje na temat powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Wiktor Żyro studiuje na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktywny członek Koła Naukowego Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSWiA. Ukończył z wyróżnieniem XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Laureat licznych nagród za osiągnięcia w nauce. Pasjonat nowych technologii w naukach medycznych, w szczególności w zakresie telemedycyny, czego wyrazem jest uczestnictwo w kursie na audytora badań Braster. W jego kręgu zainteresowań są także konstrukcja i ocena badań klinicznych. Aktywny inwestor giełdowy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wiktor Żyro nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BRASTER S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-850 Szeligi
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Cichy Ogród 7
_ulica_ _numer_
+48 22 295 03 50 +48 22 295 03 51
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
521-34-96-648 141530941
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BRASTER S.A.
Tytul Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-850
Miasto Szeligi
Ulica Cichy Ogród
Nr 7
Tel. +48 22 295 03 50
Fax +48 22 295 03 51
e-mail
NIP 521-34-96-648
REGON 141530941
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 58
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.