Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zakończeniu w dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Shoper S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLSHPR000021)

22-07-2021 17:47:04 | Bieżący | ESPI | 7/21
oRB: Informacja o zakończeniu w dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Shoper S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: Shoper Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 21
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu w dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Shoper S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent"_, na podstawie zawiadomienia z dnia 22 lipca 2021 r. _"Zawiadomienie"_ otrzymanego od WOOD & Company Financial Services, a.s., informuje o zakończeniu w dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_. WOOD & Company Financial Services, a.s. pełnił funkcję menedżera stabilizującego _"Menedżer Stabilizujący"_ zgodnie z treścią prospektu Emitenta zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2021 r. wraz z erratami oraz komunikatami aktualizującymi _"Prospekt"_.
Zgodnie z Zawiadomieniem, zakończenie działań stabilizacyjnych nastąpiło przed terminem zakończenia Okresu Stabilizacji, o którym mowa w Prospekcie, tj. okresu nie dłuższego niż 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW, w którym Menedżer Stabilizujący mógł dokonać transakcji stabilizacyjnych, przy czym Menedżer Stabilizujący nie był zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań stabilizacyjnych, a ewentualnie podjęte działania, mogły zostać przerwane w każdym czasie przed upływem Okresu Stabilizacji.
Jednocześnie, Emitent informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. powziął od Menedżera Stabilizującego informację, że w okresie stabilizacji Menedżer Stabilizujący nie dokonał żadnej transakcji stabilizacyjnej na akcjach Emitenta.
W związku z powyższym, w stosunku do akcji Emitenta nie będą już mogły być podejmowane działania stabilizacyjne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Shoper Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
Shoper S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-280 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Władysława Łokietka 79
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
biuro@shoper.pl www.shoper.pl
_e-mail_ _www_
9452156998 121495203
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Shoper Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta Shoper S.A.
Tytul Informacja o zakończeniu w dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Shoper S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW
Sektor
Kod 31-280
Miasto Kraków
Ulica Władysława Łokietka
Nr 79
Tel.
Fax
e-mail biuro@shoper.pl
NIP 9452156998
REGON 121495203
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 21
Numer 7
adres www www.shoper.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.