Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie zarządu URSUS S.A. w upadłości – odwołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI (PLPMWRM00012)

22-07-2021 22:46:59 | Bieżący | ESPI | 39/2021
oRB: Zmiany w składzie zarządu URSUS S.A. w upadłości – odwołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A. w upadłości
Temat
Zmiany w składzie zarządu URSUS S.A. w upadłości – odwołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk URSUS S.A. w upadłości _dalej URSUS_ informuje, iż w dniu 21 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza URSUS:

• Uchwałą nr 427/2021 odwołała ze skutkiem natychmiastowym z Zarządu URSUS Pana Andrzeja Młotka _Młotek_. • Uchwałą nr 428/2021 odwołała ze skutkiem natychmiastowym z Zarządu Spółki Pana Ryszarda Jacyno.
• Uchwałą nr 429/2021 postanowiła, że Zarząd URSUS bieżącej wspólnej kadencji będzie działał w składzie jednoosobowym.
• Uchwałą nr 430/2021 delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zarajczyka do pełnienia czynności Prezesa Zarządu URSUS na czas od dnia 21 lipca 2021 roku _włącznie_ przez okres jednego miesiąca.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm._ dotyczące Pana Andrzeja Zarajczyka zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości
_pełna nazwa emitenta_
URSUS S.A. w upadłości Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-513 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Alojzego Felińskiego 2
_ulica_ _numer_
+48 22 506 56 00
_telefon_ _fax_
ursus@ursus.com www.ursus.com
_e-mail_ _www_
7392388088 510481080
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Paweł Siwik Członek Zarządu KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. Paweł Siwik


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości
Symbol Emitenta URSUS S.A. w upadłości
Tytul Zmiany w składzie zarządu URSUS S.A. w upadłości – odwołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 01-513
Miasto Warszawa
Ulica Alojzego Felińskiego
Nr 2
Tel. +48 22 506 56 00
Fax
e-mail ursus@ursus.com
NIP 7392388088
REGON 510481080
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 39
adres www www.ursus.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.