Komunikaty i uchwały GPW

SETANTA S.A. (Uchwała Nr 49/2017)

16-01-2017 17:59

 

Uchwała Nr 49/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki SETANTA S.A.

§ 1
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 19 stycznia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe
na okaziciela spółki SETANTA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSNTFG00017”:
a) 1.504.000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji serii A,
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii B,
c) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii C,
d) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
e) 92.600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji serii E,
f) 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji serii F;
2) notować akcje spółki SETANTA S.A., o których mowa w pkt 1),
w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SETANTA” i oznaczeniem „SET”.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,26% 292 428 852,74
20-09-2017

RESPECT

0,36% 123 381 902,63
20-09-2017

WIGdiv

0,37% 84 832 341,36
20-09-2017

mWIG40

0,49% 73 385 768,07
20-09-2017