Komunikaty i uchwały GPW

TRANS POLONIA (Uchwała Nr 770/2017)

14-07-2017 17:38

Uchwała Nr 770/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki TRANS POLONIA S.A.

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 19 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki TRANS POLONIA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 19 lipca 2017 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem „PLTRNSP00054”;

2) notować prawa do akcji spółki TRANS POLONIA S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TRANSPOL-PDA” i oznaczeniem „TRNA”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,29% 890 017 873,28
22-09-2017

RESPECT

0,47% 469 482 468,47
22-09-2017

WIGdiv

0,72% 305 087 661,99
22-09-2017

mWIG40

0,13% 177 873 340,73
22-09-2017