Komunikaty i uchwały GPW

MFO (Uchwała Nr 943/2017)

11-08-2017 18:52

Uchwała Nr 943/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A.

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 17 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 sierpnia 2017 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem „PLMFO0000047”;

2) notować prawa do akcji spółki MFO S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MFO-PDA” i oznaczeniem „MFOA”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,69% 750 883 365,95
11-12-2017

RESPECT

1,11% 365 004 708,54
11-12-2017

WIGdiv

0,95% 223 683 659,31
11-12-2017

mWIG40

0,41% 216 747 686,52
11-12-2017