Komunikaty i uchwały GPW

GETIN NOBLE BANK (Uchwała Nr 1047/2017)

13-09-2017 14:12

Uchwała Nr 1047/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela
serii B spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 18.315.019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GETIN NOBLE BANK S.A., o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 września 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki GETIN NOBLE BANK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 września 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLGETBK00012”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,54% 695 389 339,82
24-11-2017

RESPECT

0,89% 285 727 614,73
24-11-2017

WIGdiv

0,15% 230 781 432,82
24-11-2017

mWIG40

0,37% 220 884 559,78
24-11-2017