Komunikaty i uchwały GPW

BANCO SANTANDER (Uchwała Nr 1333/2017)

14-11-2017 15:39

Uchwała Nr 1333/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych  
spółki BANCO SANTANDER, S.A. z siedzibą w Santander (Królestwo Hiszpanii)

    
§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 95.580.136 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji zwykłych spółki BANCO SANTANDER, S.A., o wartości nominalnej 0,50 EUR (pięćdziesiąt eurocentów) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 listopada 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BANCO SANTANDER, S.A., o których mowa w § 1, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „ES0113900J37”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,61% 1 182 857 264,28
21-11-2017

RESPECT

1,03% 682 945 228,43
21-11-2017

WIGdiv

1,26% 642 365 234,02
21-11-2017

mWIG40

0,19% 211 911 443,63
21-11-2017