Komunikaty GPW

R22 (Uchwała Nr 30/2018)

12-01-2018 17:52

Uchwała Nr 30/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki R22 S.A.

§ 1

Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 16 stycznia 2018 r. dzień ostatniego notowania 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki R22 S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLR220000018”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIGdiv

0,00% 0,00
16-01-2018

mWIG40

0,00% 0,00
16-01-2018

WIG

0,00% 0,00
16-01-2018

RESPECT

0,00% 0,00
16-01-2018