Komunikaty GPW

R22 (Uchwała Nr 31/2018)

12-01-2018 17:53

Uchwała Nr 31/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki R22 S.A.

§ 1

1. Na podstawie § 36 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 17 stycznia 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki R22 S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.

2. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 stycznia 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLR220000018”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

RESPECT

0,00% 0,00
16-01-2018

sWIG80

0,00% 0,00
16-01-2018

WIGdiv

0,00% 0,00
16-01-2018

mWIG40

0,00% 0,00
16-01-2018