Komunikaty i uchwały GPW

ING BANK N.V. (Uchwała Nr 128/2018)

14-02-2018 13:30

Uchwała Nr 128/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V. 

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 15 lutego 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V. w ramach 9 (dziewięciu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 128/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2018 r.

Lp.

Kod ISIN
certyfikatów

Nazwa skrócona
certyfikatów

   Wolumen
     emisji

1.

PLINGNV20800

INTLPKN20800

40 000

2.

PLINGNV20818

INTSBCO20818

40 000

3.

PLINGNV20826

INTLUSD20826

50 000

4.

PLINGNV20834

INTSUSD20834

50 000

5.

PLINGNV20842

INTLUSD20842

50 000

6.

PLINGNV20859

INTSW2020859

1 000 000

7.

PLINGNV20867

INTSW2020867

1 000 000

8.

PLINGNV20875

INTSW2020875

1 000 000

9.

PLINGNV20883

INTSDAX20883

25 000

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018