Komunikaty i uchwały GPW

MZN PROPERTY (Uchwała Nr 129/2018)

14-02-2018 13:31

Uchwała Nr 129/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki MZN PROPERTY S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są 3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii G spółki MZN PROPERTY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 16 lutego 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki MZN PROPERTY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 lutego 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMORZN00016”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018