Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościKomunikaty

Aktualności

2017-05-19 16:35:20

Komunikat z posiedzenia Rady Giełdy

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
w dniu 17 maja 2017 r.

W dniu 17 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Giełdy.

Rada Giełdy rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2016 r.; jednostkowego sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.
Ponadto, Rada rozpatrzyła i dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r. oraz pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności za 2016 r.

Rada dokonała również oceny:

 • sytuacji Spółki za rok 2016 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sytuacji Grupy Kapitałowej GPW;
 • funkcjonowania polityki wynagradzania GPW w 2016 r.;
 • sposobu wypełniania przez spółkę w 2016 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 • racjonalności prowadzonej przez spółkę w 2016 r. polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada zapoznała się z informacjami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania Spółki.

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media