Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWPolityka informacyjna

Polityka informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dokument „Polityka informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” stanowi zbiór zasad określających standard komunikacji Giełdy z jej interesariuszami oraz zasady upowszechniania przez Spółkę informacji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako instytucja zaufania publicznego, podmiot prowadzący rynek regulowany i alternatywny system obrotu, oraz jako spółka publiczna prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zapewniając uczestnikom rynku efektywny dostęp do spójnych i rzetelnych informacji.

Giełda dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji uwzględniał potrzeby jej akcjonariuszy, klientów i szeroko rozumianej opinii publicznej oraz był równy dla wszystkich zainteresowanych stron i realizowany z poszanowaniem przepisów prawa.

Zakres udostępnianych przez Giełdę informacji jest w znacznym stopniu określony obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Najważniejsze akty prawne i regulacje mające wpływ na politykę informacyjną Giełdy to:

 • Kodeks Spółek Handlowych,
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie i spółkach”),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie”),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym („ustawa o nadzorze”),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
 • Regulamin Giełdy,
 • Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP,
 • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu,
 • oraz
 • uchwały Zarządu Giełdy.

Giełda wypełnia również obowiązki informacyjne wynikające ze stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego – „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.

Politykę informacyjną Giełdy koordynuje Zarząd. Komunikacja zewnętrzna na Giełdzie Papierów Wartościowych jest prowadzona przez:

 • Prezesa i Członków Zarządu Spółki,
 • Pion Komunikacji i Marketingu,
 • Dział Relacji Inwestorskich,
 • Pracowników innych komórek organizacyjnych upoważnionych przez Zarząd.

Jako instytucja organizująca obrót GPW wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa regulujących prowadzenie rynku regulowanego oraz organizowania alternatywnego systemu obrotu, a także obowiązki informacyjne wynikające z regulaminów rynków prowadzonych przez Spółkę. W ramach wypełniania ww. obowiązków GPW publikuje na stronie korporacyjnej (www.gpw.pl) oraz stronach dedykowanych rynkom NewConnect (www.newconnect.pl) i Catalyst (www.catalyst.pl) regulacje, regulaminy, uchwały i komunikaty dotyczące prowadzonych rynków oraz wyniki notowań, informacje i statystyki dotyczące obrotu.

Strona główna GPW (www.gpw.pl) służy także szeroko rozumianej edukacji na temat funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Na stronie utworzono specjalne dedykowane zakładki tematyczne: Notowania, Regulacje, Spółki, Członkowie Giełdy, Dane rynkowe, Instrumenty, Relacje Inwestorskie oraz sekcję dedykowaną mediom – Centrum prasowe. Jako spółka odpowiedzialna społecznie GPW posiada również wersję strony dla niedowidzących.

Za obsługę informacyjną obecnych i potencjalnych akcjonariuszy oraz analityków finansowych odpowiedzialny jest Dział Relacji Inwestorskich.

GPW jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wypełnia obowiązki informacyjne, którym podlegają wszystkie spółki giełdowe, zapewniając opinii publicznej równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności spółki oraz jej sytuacji finansowej. Informacje te są upubliczniane m.in. na stronie głównej GPW w zakładce Relacje Inwestorskie.

GPW prowadzi działania w zakresie komunikacji, promocji i edukacji w oparciu o Zasady reprezentowania wobec Klientów, zewnętrznych kontrahentów oraz środków masowego przekazu. Giełda stara się także przekazywać informacje o Spółce i jej działalności szeroko rozumianej opinii publicznej za pomocą dostępnych kanałów i form komunikacji, w tym poprzez strony internetowe, media, w tym media społecznościowe, konferencje i seminaria tematyczne.

Za kontakty z mediami odpowiedzialny jest Dział Komunikacji, którego dyrektor pełni jednocześnie funkcję rzecznika prasowego Giełdy.

W serwisie www.gpw.pl jest zakładka dedykowana mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy.

Za obsługę informacyjną Klientów Giełdy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym GPW odpowiadają w ramach swoich kompetencji poszczególne komórki organizacyjne:

 • Pion Relacji z Klientami,
 • Pion Rozwoju Rynku - w zakresie produktów, programów i usług oferowanych przez GPW,
 • Pion Operacyjny – w zakresie obsługi operacyjnej.

W celu usprawnienia komunikacji Giełda rekomenduje interesariuszom zadawanie pytań drogą mailową na adres:

 • gpw@gpw.pl (zapytania o charakterze ogólnym i dotyczącym działalności operacyjnej),
 • ir@gpw.pl (zapytania dotyczące Giełdy jako spółki publicznej) oraz
 • press@gpw.pl (zapytania kierowane przez media).

Giełda dokłada starań aby na zapytania odpowiadać bez zbędnej zwłoki.
 

Kontakt dla mediów

Zespół Prasowy GPW
press@gpw.pl

Justyna Rachańska
tel. +48 22 537 70 89
justyna.rachanska@gpw.pl

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media