Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumentyWarranty

Warranty

Charakterystyka warrantów

W sensie ekonomicznym warrant jest to instrument finansowy, którego cena zależy od ceny lub wartości tzw. instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym może być papier wartościowy (akcje, obligacje), indeks, stopa procentowa, kurs walut lub inne wartości. Są to instrumenty rynku kasowego (papiery wartościowe) posiadające cechy instrumentu pochodnego.

szuwar1.gif szuwar2.gif szuwar3.gif


Warrant jest papierem wartościowym posiadającym emitenta.

Warrant jest bezwarunkowym i nieodwołalnym zobowiązaniem się jego emitenta do wypłacenia uprawnionym właścicielom warrantów kwoty rozliczenia.

 • W przypadku warrantu kupna jest to dodatnia różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego, a ceną wykonania (strike price) określoną przez emitenta.
 • W przypadku warrantu sprzedaży kwotą rozliczenia jest dodatnia różnica między ceną wykonania (strike price), a ceną instrumentu bazowego.

Wykonanie zobowiązania emitenta może polegać nie tylko na przekazaniu pieniędzy, lecz również na dostawie (tj. odpowiednio - sprzedaży lub kupnie) instrumentu bazowego po ustalonej cenie wykonania. O ile jednak w pierwszym przypadku instrumentem bazowym może być w zasadzie każda wartość (np. indeks), w drugim wyłącznie to, co może być przedmiotem obrotu i dostawy (indeks już nie, ale akcje firmy "X" tak).
Pierwszymi warrantami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie były europejskie warranty kupna Banku Rozwoju Eksportu S.A. na akcje Elektrim S.A oraz na indeks NIF.


Warranty opcyjne.

Mogą one być emitowane przez banki i inne instytucje finansowe, np. domy maklerskie - na akcje spółek notowanych na giełdzie, indeksy itp. W zależności od przyjętego przez emitenta zobowiązania możemy wymienić następujące rodzaje warrantów:

 • Europejski warrant kupna (ang. call warrant), który umożliwia inwestorowi nabycie instrumentu bazowego po ustalonej wcześniej cenie wykonania, w wyznaczonym dniu wygaśnięcia, lub otrzymania kwoty rozliczenia.
 • Europejski warrant sprzedaży (ang. put warrant), który umożliwia inwestorowi sprzedaż instrumentu bazowego po ustalonej wcześniej cenie, w wyznaczonym dniu wygaśnięcia, lub otrzymania kwoty rozliczenia.
 • Amerykański warrant kupna umożliwia inwestorowi nabycie instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dowolnym dniu, nie późniejszym niż wyznaczony dzień wygaśnięcia, albo otrzymania w takim dniu kwoty rozliczenia.
 • Amerykański warrant sprzedaży umożliwia inwestorowi sprzedaż instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dowolnym dniu, nie późniejszym niż wyznaczony dzień wygaśnięcia, albo otrzymania w takim dniu kwoty rozliczenia. 

 

Realizacja zobowiązań emitenta


W przypadku europejskich i amerykańskich warrantów kupna zobowiązanie emitenta wygasa, gdy w dniu wygaśnięcia różnica pomiędzy ceną lub kursem instrumentu stanowiącego instrument bazowy, a ceną wykonania jednego warrantu określona przez emitenta jest równa lub mniejsza od zera.


Odpowiednio, dla europejskich i amerykańskich warrantów sprzedaży, zobowiązanie emitenta wygasa, gdy w dniu wygaśnięcia różnica pomiędzy ceną wykonania jednego warrantu określoną przez emitenta, a ceną lub wysokością instrumentu stanowiącego instrument bazowy, jest równa lub mniejsza od zera.


Dodatkowo, dla warrantów amerykańskich inwestor ma możliwość wyboru momentu (w dowolnym dniu – od daty pierwszego notowania danej serii warrantu – aż do dnia poprzedzającego expiry date) realizacji praw z niego wynikających. Należy przyjąć, iż dokona tego w sytuacji, gdy stan rynku i cena instrumentu bazowego może mu zapewnić oczekiwany zysk.


Dla każdego typu warrantu notowanego na Giełdzie inwestor ma prawo do sprzedania posiadanego warrantu w trakcie sesji giełdowej. Obrót warrantami wspierany jest przez animatora (najczęściej jest nim emitent warrantów). Obrót warrantami odbywa się w notowaniach ciągłych.
 

Opis i profil wypłaty warrantów

W przypadku warrantów na akcje, jeden warrant opiewa na część lub wielokrotność jednej akcji spółki lub na część wartości indeksu giełdowego, wyrażoną w złotych. Wykonanie warrantów notowanych na GPW może być dokonane wyłącznie poprzez rozliczenie pieniężne.


Oznacza to, że inwestor, w dniu wykonania za każdy posiadany warrant otrzyma kwotę rozliczenia równą:

 • Dla warrantów kupna – różnicy pomiędzy kursem akcji spółki w dniu wygaśnięcia, a ceną wykonania, pomnożonej przez liczbę akcji przypadających na warrant, (oczywiście tylko w wypadku, gdy cena akcji instrumentu bazowego przewyższy ceną wykonania, w przeciwnym wypadku warrant wygaśnie bez wartości)
 • Dla warrantów sprzedaży – różnicy pomiędzy ceną wykonania a kursem akcji spółki w dniu wygaśnięcia, pomnożonej przez liczbę akcji przypadających na warrant, (oczywiście tylko w wypadku, gdy cena akcji instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania, w przeciwnym wypadku warrant wygaśnie bez wartośc)i.

 

Dla warrantów typu amerykańskiego powyższe zasady dotyczą każdego dnia obrotu warrantu na GPW (jeżeli inwestor przedstawi warrant do wykonania emitentowi).
 

warranty_obraz1.jpg

Wykres 1. Powyższy wykres pokazuje zwrot z inwestycji dla nabywcy warrantu kupna w zależności od ceny instrumentu bazowego. Wykres obrazuje sytuacją, gdy ustalona przez emitenta cena wykonania warrantu wynosi 10, cena (rynkowa) warrantu wynosi 2, a liczba jednostek instrumentu bazowego na która opiewa warrant wynosi 1. Na wykresie widać, że zwrot z inwestycji jest dodatni, gdy cena instrumentu bazowego przekroczy wartość 12, a więc sumy ceny wykonania i ceny zapłaconej za warrant. Maksymalna strata ograniczona jest do wartości, jaką inwestor zapłacił za warrant. Wykres nie uwzględnia wartości czasowej warrantu.

Profil wypłaty dla nabywcy warrantu kupna jest analogiczny jak dla nabywcy opcji kupna (long call), więcej informacji na ten temat na stronie: http://pochodne.gpw.pl/?page=1327

Materiał na temat wyceny opcji: http://pochodne.gpw.pl/?page=1321

 

warranty_obraz2.jpg

Wykres 2. Powyższy wykres pokazuje zwrot z inwestycji dla nabywcy warrantu sprzedaży w zależności od ceny instrumentu bazowego. Wykres obrazuje sytuacją, gdy ustalona przez emitenta cena wykonania warrantu wynosi 10, cena (rynkowa) warrantu wynosi 2 a liczba jednostek instrumentu bazowego, na którą opiewa warrant wynosi 1. Na wykresie widać, że zwrot z inwestycji jest dodatni, gdy cena instrumentu bazowego spadnie poniżej 8 zł, a więc różnicy miedzy ceną wykonania i ceną zapłaconej za warrant. Maksymalna strata ograniczona jest do wartości, jaką inwestor zapłacił za warrant. Wykres nie uwzględnia wartości czasowej warrantu.

 

Profil wypłaty dla nabywcy warrantu sprzedaży jest analogiczny jak dla nabywcy opcji sprzedaży (long put), więcej informacji na ten temat na stronie: http://pochodne.gpw.pl/?page=1328


Materiał na temat wyceny opcji: http://pochodne.gpw.pl/?page=1321

 

PRZYKŁAD 1 - Określenie wartości wewnętrznej warrantów
Cena warrantów określona jest w złotych. W przypadku warrantów na akcje, dla właściwej interpretacji ceny warrantu niezbędna jest znajomość liczby akcji przypadających na jeden warrant. W przypadku warrantów na indeks giełdowy, dla właściwej interpretacji ceny warrantu niezbędna jest informacja, jaka część indeksu (wyrażona w złotych) przypada na jeden warrant.
 

 

warranty_obraz4.jpg

>> powiększ

*wartość wewnętrzna warrantu kupna to różnica pomiędzy obecnym kursem instrumentu bazowego a kursem wykonania warrantu, pomnożona przez wartość oznaczającą część instrumentu bazowego, na którą wyemitowany jest dany warrant [(G-D)*F] lub [(I-D)*F]. Jeżeli wynik jest mniejszy od zera, wartość wewnętrzna przyjmowana jest jako 0.

*Wartość wewnętrzna warrantu sprzedaży to różnica pomiędzy kursem wykonania warrantu a obecnym kursem instrumentu bazowego, pomnożona przez wartość oznaczającą część instrumentu bazowego, na którą wyemitowany jest dany warrant [(D-G)*F] lub [(D-I)*F]. Jeżeli wynik jest mniejszy od zera, wartość wewnętrzna przyjmowana jest jako 0.

 

Informacje dotyczące warrantów wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG znajdują się na stronie internetowej emitenta www.rcb.at .

Wpisanie na stronie emitenta kodu ISIN wybranego instrumentu umożliwia dostęp do Prospektu Emisyjnego i Final Terms (Dokument Informacyjny dla danej serii warrantów).

 

Zobacz także:

Prezentacja - Warranty
 

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media