Wydarzenie

Zapowiedż debiutu spółki HOLLYWOOD

2017-12-28 19:00:17

29 grudnia br. na Głównym Rynku GPW zadebiutuje spółka HOLLYWOOD S.A.

HOLLYWOOD S.A. będzie 482. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 15. debiutem na tym rynku w 2017 roku. 

Informacje podstawowe:

nazwa spółki

HOLLYWOOD S.A.

spółka na rynku

482

debiut w 2017 r.

15

debiut emitenta akcji w 2017 r.

34

rynek (podstawowy/równoległy)

podstawowy

sektor

handel hurtowy

spółka w sektorze

8

miejsce siedziby

Sierpc

polska/zagraniczna

(inne rynki notowań)

polska (7 przejście z NewConnect w 2017 r., 63 przejście z NewConnect historycznie)

przedmiot działalności

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. świadczą usługi pralnicze na terenie całego kraju w trzech sektorach branżowych, tj. służbie zdrowia, hotelarstwie i gastronomii oraz w przemyśle (i usługach).

oferta/sprzedaż
(T/N, prywatna/publiczna)

-

wartość oferty publicznej:

-

kurs odniesienia

kurs zamknięcia z NC z 28.12.2017 r.

wartość spółki*

66,22 mln PLN

% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem)

29,93%

%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%)

14,45%

wartość free float* w akcjach objętych wnioskiem

12,91 mln PLN

wartość free float* we wszystkich akcjach

12,91 mln PLN

Firma inwestycyjna

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Biegły Rewident

Crowe Horwath Sp. z o.o.

*wartość ustalona na podstawie średniego kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu z ostatnich
3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj. 1,32 PLN;

Historia Emitenta

Spółka została powołana aktem notarialnym w dniu 19 października 2012 r., a w dniu 31 października 2012 r. została wpisana do KRS. Hollywood S.A. została utworzona jako spółka dominująca dla powstającej Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. Zamiarem założycieli było uporządkowanie różnych form prowadzonych działalności, a następnie dalszy rozwój poprzez działania akwizycyjne. Jednym z pierwszych działań w procesie budowy GK Hollywood S.A. było przekształcenie działalności gospodarczej pod firmą PHU Hollywood Adam Konieczkowski Renata Konieczkowska Spółka Jawna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie przekazanie udziałów tej spółki do Hollywood S.A. Aktualnie HOLLYWOOD SA posiada kapitał zakładowy
w wysokości 50.164.241,00 PLN, a w skład Grupy Kapitałowej Hollywood SA wchodzi 12 spółek działających na terenie całego kraju, w tym jedna działająca na terenie Niemiec.

18 marca 2014 roku spółka HOLLYWOOD S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect.

Działalność Grupy Emitenta

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. świadczą usługi pralnicze na terenie całego kraju w trzech sektorach branżowych, tj. służbie zdrowia, hotelarstwie i gastronomii (HoReCa) oraz w przemyśle (i usługach).

Aktualnie największy udział w strukturze portfela klientów Grupy Kapitałowej stanowi sektor medyczny. Na drugim miejscu znajduje się sektor hotelowy HoReCa. Na trzeciej pozycji znajduje się sektor wynajmu i serwisu odzieży dla zakładów przemysłowych. Sektor ten pomimo obecnie najmniejszego udziału w strukturze docelowo postrzegany jest jako najbardziej perspektywiczny.

Kanały dystrybucji wykorzystywane przez spółki Grupy Kapitałowej są w znacznej mierze uzależnione od sektora, w którym działa nabywca usług. Grupa Kapitałowa korzysta z dwóch kanałów dystrybucyjnych, którymi są zamówienia publiczne oraz przedstawiciele handlowi zatrudnieni w dziale sprzedaży. Kontrakty w segmencie medycznym praktycznie w całości są pozyskiwane poprzez zamówienia publiczne, a kontrakty z placówkami służby zdrowia zawarte w inny sposób są pojedyncze i nie mają znaczenia dla całości pozyskanych zamówień w tym sektorze działania. Umowy realizowane w hotelarstwie oraz w przemyśle (i usługach) są pozyskiwane głównie w drodze działań i negocjacji handlowych. W sektorze przemysłowym sporadycznie zdarzają się zamówienia, których pozyskanie wiąże się z udziałem w postępowaniach przetargowych przeprowadzanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznych regulaminów przetargowych obowiązujących u zamawiających. W zakładach pralniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej największy udział w strukturze serwisowanych tekstyliów ma sektor medyczny. Zgodnie z danymi własnymi Emitenta Grupa Kapitałowa przerabia około 10-12% ogółu bielizny szpitalnej w Polsce i jest największym usługodawcą w kraju świadczącym usługi prania i wynajmu tekstyliów na rzecz placówek służby zdrowia.