Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumenty>> FAKTOR

Certyfikaty FAKTOR

 

Podstawowe cechy instrumentu:

 • Możliwość zarabiania na wzroście albo spadku cen akcji, indeksów, surowców
 • Instrument ze stałą dźwignią
 • Instrument "open-end" - brak terminu wygaśnięcia
 • Instrument dla aktywnych i doświadczonych inwestorów wykorzystujących krótkoterminowe wahania cen
 • Ze względu na stałą dźwignię finansową, parametry certyfikatu faktor ulegają dziennemu dopasowaniu, w związku ze zmianami cen na rynku. W wyniku dziennego dopasowania, zmianie podlega poziom typu faktor oraz poziom mnożnika. Szczegółowe informacje dotyczące dziennego dopasowania znajdują się w Warunkach Końcowych każdego produktu. Dodatkowo można zapoznać się z FAQ dotyczącym dziennego dopasowania - zobacz
 • Instrumenty oparte na kontraktach terminowych na instrument bazowy – konieczność uwzględnienia kosztów zmiany kontraktu terminowego – koszty „rolowania pozycji” 

 

Loupe.pngLista dostępnych na GPW certyfikatów FAKTOR

Podstawowe parametry:

 • instrument bazowy - akcja, surowiec lub indeks, który jest "bazą" dla danego certyfikatu. Każdy certyfikat FAKTOR odzwierciedla zmiany ceny swojego instrumentu bazowego.
 • kierunek inwestycji:

- long (certyfikat kupna) - cena certyfikatu rośnie wraz ze wzrostem ceny instrumentu bazowego;
- short (certyfikat sprzedaży) - cena certyfikatu rośnie wraz ze spadkiem ceny instrumentu bazowego;

 • dźwignia - stała dla każdego certyfikatu wartość (np. 2 albo 3), która określa jak bardzo zmieni się cena certyfikatu wraz ze zmianą ceny instrumentu bazowego. Przykładowo, dźwignia "2" oznacza, że cena certyfikatu zmieni się o 20% jeśli cena instrumentu bazowego zmieni się o 10%. Certyfikaty typu faktor rozpoczynają notowania każdego dnia ze stałym, predefiniowanym poziomem dźwigni finansowej (tzw. DŹWIGNI FAKTORA). Należy jednak pamiętać, iż dźwignia jest zmienna w trakcie trwania sesji, a na koniec każdego dnia sesyjnego następuje zwyczajne dzienne dopasowanie tzw. dzienne dopasowanie typu faktor, po którym DŹWIGNIA FAKTORA przyjmuje ponownie predefiniowany poziom.
 • cena certyfikatu FAKTOR:

- zmiana ceny certyfikatu jest wprost zależna (uwzględniając wartość dźwigni) od dziennej zmiany ceny instrumentu bazowego. Analizując stopy zwrotu z inwestycji w dłuższej perspektywie należy pamiętać, że w przypadku Faktorów pojawia się mechanizm procentu składanego oraz zmiana mnożnika związana z „rolowanie pozycji” na instrumencie bazowym, którym jest kontrakt terminowy.

- w cenie certyfikatów bazujących na zagranicznych indeksach, surowcach czy akcjach uwzględniony jest także kurs wymiany waluty, w której notowany jest instrument bazowy. Zmiany kursów walutowych wpływają na cenę certyfikatów faktor opartych na instrumentach bazowych wycenianych w innej walucie niż PLN.

- rozważając inwestycję na kilka-kilkanaście tygodni, inwestor powinien wziąć pod uwagę koszty finansowania, które zawarte są w cenie certyfikatu i będą mogły nieznacznie obniżać wartość certyfikatu Faktor w długim okresie. Szczegóły dotyczące kosztu finansowania dostępne są w Warunkach Końcowych każdego certyfikatu Faktor.

 • poziom ochrony - Na wypadek ekstremalnych zmian kursowych certyfikaty faktorowe mają wbudowany specjalny mechanizm ochronny , którego poziom jest wyrażony w procentach i określony jako próg. Wartość poziomu ochrony np. 40% oznacza, że w przypadku zmiany ceny instrumentu bazowego o 40% w ciągu jednej sesji (w kierunku powodującym straty inwestora) nastąpi automatyczne uruchomienie mechanizmu zabezpieczającego. Następuje wówczas ponowne dzienne dopasowanie (przeliczenie parametrów certyfikatu Faktor, tak by dźwignia przyjęła ponownie predefiniowany poziom). W takim wypadku nowy kurs instrumentu bazowego staje się obowiązującą wartością referencyjną. Mechanizm ochronny zapobiega gwałtownej utracie całego zainwestowanego kapitału, ponieważ w certyfikatach Faktor nie ma ustalonej dolnej bariery, po której mogłoby nastąpić automatyczne zakończenie inwestycji (mechanizm stop loss).
   

Informacje o certyfikatach znajdują się również na stronie Emitenta - https://www.rcb.at/pl/

Zastrzeżenie: Informacje o produktach strukturyzowanych znajdują się w Prospekcie Emisyjnym oraz w Warunkach Końcowych Emisji (Final Terms). Inwestorzy przed kupnem każdego z rodzaju instrumentów strukturyzowanych powinni zapoznać się z warunkami prawnymi i konstrukcją instrumentu opisanymi w tych dokumentach (są one dostępne poprzez wyszukiwarkę produktów strukturyzowanych ).

Powyższa informacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi.

 

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media