Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumenty>> TURBO (KNOCK-OUT)

Certyfikaty TURBO (KNOCK-OUT)

 

W skrócie:

 • Możliwość zarabiania na wzroście albo spadku cen akcji, indeksów, surowców;
 • Instrument ze zmienną dźwignią;
 • Mechanizm Knock-Out ogranicza straty do zainwestowanej kwoty;
 • Instrument dla aktywnych i doświadczonych inwestorów wykorzystujących krótkoterminowe wahania cen

Loupe.pngLista dostępnych na GPW certyfikatów TURBO

Podstawowe parametry:

 • instrument bazowy - akcja, surowiec lub indeks, który jest "bazą" dla danego certyfikatu. Każdy certyfikat TURBO odzwierciedla zmiany ceny swojego instrumentu bazowego.
 • kierunek inwestycji:

- long (certyfikat kupna) - cena certyfikatu rośnie wraz ze wzrostem ceny instrumentu bazowego;
- short (certyfikat sprzedaży) - cena certyfikatu rośnie wraz ze spadkiem ceny instrumentu bazowego;

 • bariera - kurs instrumentu bazowego, który wyznacza "limit działania" certyfikatu. Dla certyfikatu "long" bariera ustalona jest poniżej bieżącego kursu instrumentu bazowego. Dla certyfikatu "short" bariera znajduje się powyżej bieżącego kursu instrumentu bazowego;
 • mechanizm knock-out - gdy kurs instrumentu bazowego osiągnie barierę, obrót certyfikatem jest automatycznie zawieszany, produkt jest wycofywany z obrotu a inwestor realizuje stratę;
 • poziom finansowania (strike) - określa część ceny instrumentu bazowego, która jest finansowana przez emitenta certyfikatu TURBO. Kupując certyfikat TURBO inwestor niejako płaci za pozostałą część ceny instrumentu bazowego.
 • dźwignia - wyznaczana jest na podstawie relacji rynkowej ceny instrumentu bazowego do poziomu finansowania:


S – cena spot instrumentu bazowego, (np. kurs ostatniej transakcji)

X – poziom finansowania (strike) certyfikatu KNOCK-OUT

Dźwignia dla TURBO Long = S/(S-X)

Dźwignia dla TURBO Short = S/(X-S)
 

 • mnożnik - wyznacza jaki ułamek instrumentu bazowego reprezentuje jeden certyfikat;
 • cena certyfikatu TURBO:

S – cena spot instrumentu bazowego, (np. średnia najlepszych ofert kupna i sprzedaży na akcjach danej spółki)

X – poziom finansowania (strike) certyfikatu KNOCK-OUT
cena certyfikatu TURBO Long = (S-X)*mnożnik
cena certyfikatu TURBO Short = (X-S)*mnożnik

UWAGA: Należy pamiętać, że w cenie certyfikatów bazujących na zagranicznych indeksach, surowcach czy akcjach uwzględniony jest także kurs wymiany waluty, w której notowany jest instrument bazowy.
 

 • wartość rezydualna - po wystąpieniu "knock-out'u" emitent upłynnia zabezpieczenie danego certyfikatu i w zależności od sytuacji rynkowej inwestorowi może zostać wypłacona nadwyżka uzyskanych środków ponad poziom finansowania.

 

Jak działa certyfikat TURBO Long?

Rozpatrzmy przykład, w którym inwestor przewiduje wzrost kursu indeksu WIG20 i kupuje certyfikat TURBO o następujących parametrach:

tab1.jpg

Pierwszy scenariusz - rozwój sytuacji rynkowej zgodny z oczekiwaniami inwestora:

tab2.jpg

Stopa zwrotu brutto z inwestycji wyniosła 75%, podczas gdy kurs instrumentu bazowego wzrósł o 2,3%.

Drugi scenariusz - rozwój sytuacji rynkowej niezgodny z oczekiwaniami inwestora:

tab3.jpg

Wbrew oczekiwaniom inwestora, kurs instrumentu bazowego spadł. Inwestor nie zdecydował się zamknąć stratnej pozycji, ponieważ miał nadzieję na odwrócenie trendu. W efekcie dalszych spadków, certyfikat TURBO uległ automatycznemu "knock-outowi", gdy kurs instrumentu bazowego dotknął bariery na poziomie 2.183 punktów. Inwestor zrealizował stratę blisko 100% zainwestowanego kapitału (możliwe jest odzyskanie nieznacznej wartości rezydualnej), której wartość waha się między 0 a kwotą wynikającą z różnicy między poziomem bariery i poziomem finansowania pomnożonej przez mnożnik.

 

Jak działa certyfikat TURBO Short?

Rozpatrzmy przykład, w którym inwestor przewiduje spadek kursu akcji KGHM i kupuje certyfikat TURBO o następujących parametrach:

tab4.jpg

Pierwszy scenariusz - rozwój sytuacji rynkowej zgodny z oczekiwaniami inwestora:

tab5.jpg

Stopa zwrotu brutto z inwestycji wyniosła 75%, podczas gdy kurs instrumentu bazowego spadł o 6,2%.

Drugi scenariusz - rozwój sytuacji rynkowej niezgodny z oczekiwaniami inwestora:

tab6.jpg

Wbrew oczekiwaniom inwestora, kurs instrumentu bazowego wzrósł. Inwestor nie zdecydował się zamknąć stratnej pozycji, ponieważ miał nadzieję na odwrócenie trendu. W efekcie dalszych wzrostów instrumentu bazowego, certyfikat TURBO uległ automatycznemu "knock-outowi", gdy kurs instrumentu bazowego dotknął bariery na poziomie 201 zł. Inwestor zrealizował stratę blisko 100% zainwestowanego kapitału (możliwe jest odzyskanie nieznacznej wartości rezydualnej), której wartość waha się między 0 a kwotą wynikającą z różnicy między poziomem bariery i poziomem finansowania pomnożonej przez mnożnik.

 

 

 

Finansowanie, czyli wbudowana pożyczka

Poziom bariery i poziom ceny wykonania nieznacznie rosną w czasie. W dłuższym terminie jest to dodatkowy zysk dla posiadaczy pozycji krótkiej oraz potencjalna strata dla inwestorów posiadających certyfikaty long. Zmiany tych poziomów są efektem kosztów finansowania pozycji przez emitenta.

Kupując lewarowany certyfikat na GPW inwestor niejako nabywa akcję lub indeks bazowy za ułamek jej giełdowej ceny. Pozostałą część finansuje emitent, który zabezpieczając nabyty przez inwestora certyfikat kupuje (lub sprzedaje) odpowiednią akcję lub kontrakt terminowy na indeks na GPW. Podobny efekt inwestor mógłby osiągnąć zaciągając pożyczkę w swoim domu maklerskim jako uzupełnienie wkładu własnego na zakup danych papierów wartościowych. Skorzystanie z lewarowanego certyfikatu jest jednak znacznie prostsze i tańsze, ponieważ inwestor nie musi martwić się formalnościami związanymi z finansowaniem - jest ono wbudowane w certyfikat, który można nabyć składając proste zlecenie kupna w biurze maklerskim.
 

Wpływ dywidendy na cenę certyfikatu TURBO

Poziomy bariery i finansowania obniżane są o wartość dywidendy przypadającej na jednostkę instrumentu bazowego. Korekta ta jest przeprowadzana w dniu, kiedy korygowany jest kurs instrumentu bazowego.
 

tab7.jpg

 

Zastrzeżenie: Informacje o produktach strukturyzowanych znajdują się w Prospekcie Emisyjnym oraz w Warunkach Końcowych Emisji (Final Terms). Inwestorzy przed kupnem każdego z rodzaju instrumentów strukturyzowanych powinni zapoznać się z warunkami prawnymi i konstrukcją instrumentu opisanymi w tych dokumentach (są one dostępne poprzez wyszukiwarkę produktów strukturyzowanych ).

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media