Dywidenda

Historia wypłat dywidendy przez GPW

Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę Wypłacona dywidenda (w tys. zł) Dywidenda na akcję
(w zł)
Wskaźnik wypłaty dywidendy* Stopa dywidendy** Data Walnego Zgromadzenia Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2015 99 054 2,36 80,27% 6,69% 22.06.2016 r.**** 20.07.2016 r. 04.08.2016 r.
2014 100 733 2,40 89,88% 4,93% 25.06.2015 r. 15.07.2015 r. 04.08.2015 r.
2013 50 366 1,20 44,45% 3,31% 25.07.2014 r.*** 07.08.2014 r. 26.08.2014 r.
2012 32 738 0,78 30,95% 2,03% 21.06.2013 r. 12.07.2013 r. 26.07.2013 r.
2011 60 440 1,44 45,19% 3,84% 27.06.2012 r. 06.07.2012 r. 20.07.2012 r.
2010 134 730 3,21 142,28% 6,05% 27.06.2011 r. 12.07.2011 r. 27.07.2011 r.

* w oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
** wg kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy
*** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte 26 czerwca 2014 r. zostało wznowione 15 lipca br. i zakończone 25 lipca br.

**** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte 22 czerwca 2016 r. zostało wznowione i zakończone 21 lipca br.

Polityka w zakresie dywidendy

Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

 • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
 • potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
 • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
 • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.
   

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY

 

 

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media