Podstawowe wskaźniki finansowe


Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zestawienie roczne

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Rentowność EBITDA

EBITDA / Przychody ze sprzedaży 55,6% 57,5% 58,2% 61,1% 54,4% 54,9% 50,7% 51,1% 51,8% 55,5% 48,1% 47,1%

Rentowność działalności operacyjnej

Zysk z działalności operacyjnej / Przychody ze sprzedaży 46,6% 46,5% 49,1% 53,0% 46,1% 46,8% 41,7% 42,0% 45,8% 49,7% 40,7% 39,9%

Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE

Zysk netto za ostatnich 12 miesięcy / Średnia wartość kapitałów własnych za ostatnich 12 miesięcy 14,6% 13,6% 21,8% 20,7% 16,1% 17,3% 16,1% 18,9% 19,6% 25,6% 18,1% 13,9%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Zobowiązania odsetkowe / Kapitał własny 28,4% 30,6% 27,7% 30,8% 33,1% 34,3% 35,2% 38,4% 43,9% 32,5% 0,0% 0,0%
Poprzedni