Komunikaty GPW

LISTA ALERTÓW (Uchwała Nr 1387/2013)

02-12-2013 17:30

Uchwała Nr 1387/2013
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW
oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy oraz § 174a Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Do segmentu LISTA ALERTÓW są kwalifikowane akcje emitentów, gdy średni kurs akcji danego emitenta jest niższy niż:

a) 50 groszy – dla kwalifikacji dokonywanych począwszy od 27 marca 2014 r.,
b) 1 złoty – dla kwalifikacji dokonywanych począwszy od drugiego dnia sesyjnego przed ostatnim dniem sesyjnym grudnia 2014 r.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o akcjach rozumie się przez to również prawa do akcji.

§ 2

1. Na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem sesyjnym marca, czerwca, września i grudnia każdego roku Giełda dokonuje okresowej weryfikacji i kwalifikacji lub zaprzestania kwalifikowania akcji do segmentu Lista Alertów.
2. Średni kurs akcji danego emitenta na potrzeby okresowej weryfikacji liczony jest jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca).
3. W odniesieniu do emitentów, których akcje zostały po raz pierwszy dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego w danym kwartale kalendarzowym, okresowej weryfikacji dokonuje się począwszy od następnego kwartału kalendarzowego.
4. Informacje dotyczące akcji zakwalifikowanych do segmentu LISTA ALERTÓW podawane są do publicznej wiadomości w formie komunikatu najpóźniej w dniu sesyjnym następującym po dniu dokonania kwalifikacji.

§ 3

1. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta do segmentu LISTA ALERTÓW:

1) akcje emitenta są usuwane z portfela indeksów giełdowych,
2) akcje emitenta są przenoszone do notowań w systemie kursu jednolitego, z zastrzeżeniem przepisów § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP,
3) nazwa akcji emitenta jest oznaczana w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy i Cedule Giełdy Warszawskiej,
4) akcje emitenta są usuwane z listy papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem zleceń krótkiej sprzedaży
- począwszy od trzeciego dnia sesyjnego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji o dokonanej kwalifikacji.

2. Emitent, którego akcje zostały zakwalifikowane do segmentu LISTA ALERTÓW po raz drugi z rzędu, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o dokonanej drugiej z rzędu kwalifikacji jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do publicznej wiadomości programu naprawczego wskazującego działania jakie zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji, zawierającego w szczególności opis tych działań oraz harmonogram ich realizacji.

§ 4

1. W przypadku zakwalifikowania akcji danego emitenta do segmentu LISTA ALERTÓW po raz szósty z rzędu na podstawie przepisów niniejszej uchwały, Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami tego emitenta na okres do trzech miesięcy.
2. Zarząd Giełdy może zrezygnować z podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że zakres i stopień zaawansowania działań podejmowanych przez emitenta w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW pozwalają przyjąć, że emitent zakończy te działania do czasu kolejnej kwalifikacji okresowej, a notowanie akcji tego emitenta nie zagraża bezpieczeństwu obrotu giełdowego lub interesowi jego uczestników.

§ 5

1. Po upływie okresu zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 4 ust. 1, Zarząd Giełdy wyklucza akcje danego emitenta z obrotu giełdowego, jeżeli nadal utrzymuje się przesłanka stanowiąca podstawę zakwalifikowania tych akcji do segmentu LISTA ALERTÓW.
2. Zarząd Giełdy może zrezygnować z podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że przemawia za tym zakres i stopień zaawansowania działań podejmowanych przez emitenta w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW, a dalsze notowanie akcji tego emitenta nie zagraża bezpieczeństwu obrotu giełdowego lub interesowi jego uczestników.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu LISTA ALERTÓW na podstawie przepisów niniejszej uchwały dokonuje się w dniu 27 marca 2014 r.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIGdiv

0,00% 0,00
16-01-2018

mWIG40

0,00% 0,00
16-01-2018

WIG

0,00% 0,00
16-01-2018

RESPECT

0,00% 0,00
16-01-2018