Grupa Kapitałowa
GPW

GPW jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i szybko rozwijającą się giełdą w Europie.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i należy do największych giełd w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi, a poprzez liczne inicjatywy edukacyjne dba o szerzenie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

GPW to najważniejsze źródło pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, nowych miejsc pracy, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i w efekcie wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa. Obecność na rynku kapitałowym przynosi polskim przedsiębiorcom także inne korzyści takie jak wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności i przejrzystości zarządzania.

Pokaż więcej

Grupa Kapitałowa GPW

Struktura Grupy Kapitałowej GPW
i spółki stowarzyszone

Spółki zależne

TGE
100%
BondSpot S.A.
96,68%
GPW Benchmark S.A.
100%
Instytut Analiz i Ratingu S.A.
100%

Spółki stowarzyszone

KDPW S.A.
33,33%
Centrum Giełdowe S.A.
24,79%
AQUIS EXCHANGE
20,31%

Linie biznesowe

  Rynek finansowy

Obrót
Obrót

GPW organizuje obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego w ramach Głównego Rynku i New Connect (tj. certyfikaty strukturyzowane, ETFy, warranty oraz certyfikaty inwestycyjne). W ramach Głównego Rynku odbywa się również obrót instrumentami pochodnymi. Jest to największy rynek instrumentów pochodnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najbardziej płynnym instrumentem, generującym najwyższe wolumeny obrotów pozostaje od lat kontrakt terminowy na WIG20. Wartość obrotów oraz liczba notowanych instrumentów czyni z GPW jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami zastawnymi prowadzony jest w ramach Catalyst na platformach transakcyjnych GPW oraz Bondspot. Hurtowy obrót obligacjami skarbowymi jest organizowany przez Treasury BondSpot Poland.

Obsługa emitentów
Obsługa emitentów

Obsługa emitentów obejmuje dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu giełdowego oraz notowanie papierów wartościowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę GPW. Poziom aktywności emitentów na rynku IPO i SPO klasyfikuje GPW jako 4 giełdę w Europie w tym zakresie.

Sprzedaż informacji
Sprzedaż informacji

GPW gromadzi, przetwarza i sprzedaje informacje dotyczące wszystkich rynków prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej. Status GPW jako pierwotnego źródła danych o obrotach, jej silna marka i zdywersyfikowana działalność biznesowa w ramach Grupy GPW pozwalają Spółce z powodzeniem docierać do różnych grup uczestników rynku z zaawansowanymi informacjami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. Głównymi klientami korzystającymi z informacji dostarczanych przez GPW są wyspecjalizowani dystrybutorzy danych, którzy przekazują dane udostępniane przez Spółkę w czasie rzeczywistym inwestorom oraz innym uczestnikom rynku. Wśród dystrybutorów są agencje informacyjne, firmy inwestycyjne, portale internetowe, firmy informatyczne oraz inne podmioty. Od 2016 r oferta GPW została poszerzona o dane dostępne w trypie non-display. Oprócz danych o notowaniach Spółka dostarczała dystrybutorom także serwis zawierający raporty emitentów notowanych na NewConnect i Catalyst.

  Rynek towarowy

Obrót
Obrót

Od I kwartału 2012 r. Grupa organizuje i prowadzi obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A w zakresie Rynku Energii, Rynku Praw Majątkowych oraz Rynku Uprawnień do emisji CO2. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia. Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna.

Wolumen obrotów energią elektryczną na TGE pozycjonuje polską giełdę nie tylko jako największą w regionie, ale także jako duży podmiot w skali europejskiej. Biorąc pod uwagę fakt, że produkty oferowane na TGE dotyczą wyłącznie rynku polskiego, a inne giełdy europejskie niejednokrotnie łączą wolumen obrotu z wielu państw, wielkość obrotu na TGE potwierdza jej silną i stabilną pozycję w Europie.

Prowadzenie rejestru RGP
Prowadzenie Rejestru Gwarancji Pochodzenia

TGE oferuje Rejestr Gwarancji Pochodzenia (RGP), umożliwiający ewidencjonowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz pozagiełdowy obrót korzyściami ekologicznymi, wynikającymi z jej produkcji. W przeciwieństwie do świadectw pochodzenia, gwarancje nie wiążą się z prawami majątkowymi ani z systemem wsparcia dla OZE – pełnią jedynie funkcję informacyjną. Nie istnieje również obowiązek zakupu gwarancji, ale mogą być one uzyskiwane przez podmioty, które chcą udowodnić, że dana ilość zużytej przez nie energii została wytworzona w źródłach odnawialnych. Od listopada 2014 r. TGE umożliwia obrót gwarancjami pochodzenia energii.

Usługi post- tradingowe
Usługi postradingowe

Rozliczenia transakcji zawartych przez Członków TGE na poszczególnych rynkach prowadzi Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), spółka zależna TGE. Przedmiotem rozliczeń są transakcje na towary giełdowe oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi. IRGiT powstała w 2010 i była pierwszą w Europie Środkowo–Wschodniej izbą rozliczeniową przyjmującą na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie transakcji. Obecnie IRGiT rozlicza cały wolumen energii elektrycznej i gazu sprzedawany w Polsce na rynku giełdowym. IRGiT wykorzystuje nowoczesne systemy informatyczne i autorski model rozrachunku, prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) TGE, gdzie przedmiotem obrotu są kontrakty terminowe na indeks TGe24 oraz instrumenty finansowych bazujące na gazie.

Komplementarną usługę do rozliczania towarowych instrumentów finansowych jest rozpoczęcie przez IRGiT zgłaszania transakcji z rynku finansowego do repozytorium transakcji. W 2015 r. IRGiT przygotowała się również na rozliczanie kontraktów typu forward na Prawa Majątkowe OZE.

Usługi postradingowe dla instrumentów finansowych będącymi papierami wartościowymi oferuje KDPW.

Strategia Grupy GPW

  • Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów przepływu kapitału i towarów poprzez udostępnianie konkurencyjnych jakościowo i cenowo usług giełdowych i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania naszych klientów – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu.
  • Wspieramy rozwój gospodarczy i budujemy kulturę inwestowania. Tworzymy międzynarodowe centrum kapitałowe.
  • Zapewniamy najwyższe standardy i bezpieczeństwo obrotu oparte o światowej klasy technologie.
  • Jako zespół profesjonalistów, prowadzimy zintegrowaną, efektywną działalność zorientowaną na wzrost.
Poznaj strategię GPW 2014-2020