Grupa Kapitałowa
GPW

GPW jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i szybko rozwijającą się giełdą w Europie.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i należy do największych giełd w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi, a poprzez liczne inicjatywy edukacyjne dba o szerzenie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

GPW to najważniejsze źródło pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, nowych miejsc pracy, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i w efekcie wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa. Obecność na rynku kapitałowym przynosi polskim przedsiębiorcom także inne korzyści takie jak wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności i przejrzystości zarządzania.

Pokaż więcej

Grupa Kapitałowa GPW

Struktura Grupy Kapitałowej GPW
i spółki stowarzyszone

Spółki zależne

TGE
100%
BondSpot S.A.
96,98%
GPW Benchmark S.A.
100%
GPW Ventures ASI S.A.
100%
GPW Ventures Asset Management Sp. z o.o.
100%
GPW Ventures Asset Management Sp. z o.o. S.K.A.
100%
GPW TECH S.A.
100%

Spółki stowarzyszone

KDPW S.A.
33,33%
Centrum Giełdowe S.A.
24,79%
Polska Agencja Ratingowa S.A.
35,86%

Linie biznesowe GK GPW

1 Rejestr Świadectw Pochodzenia
2 Rejestr Gwarancji Pochodzenia
3 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Obsługa emitentów
Obsługa emitentów obejmuje dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu giełdowego oraz notowanie papierów wartościowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę GPW.

Obrót
GPW S.A. organizuje obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego w ramach Głównego Rynku i New Connect (certyfikaty strukturyzowane, ETFy, warranty oraz certyfikaty inwestycyjne). W ramach Głównego Rynku odbywa się również obrót instrumentami pochodnymi. Warszawska Giełda stanowi największy rynek instrumentów pochodnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najbardziej płynnym instrumentem, generującym najwyższe wolumeny obrotów, pozostaje od lat kontrakt terminowy na WIG20. Wartość obrotów oraz liczba notowanych instrumentów czyni z GPW jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdę krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami zastawnymi prowadzony jest w ramach Catalyst na platformach transakcyjnych GPW oraz Bondspot. Hurtowy obrót obligacjami skarbowymi jest organizowany przez Treasury BondSpot Poland.
Grupa organizuje i prowadzi także obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A w zakresie Rynku Energii Elektrycznej, Rynku Gazu oraz Rynku Praw Majątkowych. W marcu 2020 r. uruchomiono Platformę Żywnościową (Rynek Rolny), na której prowadzony będzie obrót płodami rolnymi.

Usługi posttradingowe
Usługi posttransakcyjne dla rynku finansowego prowadzonego przez GPW i BondSpot, w skład których wchodzą usługi depozytowe, rozliczeniowe i rozrachunkowe, oferowane są przez spółkę stowarzyszoną GPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) i jej spółkę zależną KDPW_CCP S.A. Rozliczenia transakcji zawartych przez Członków TGE na poszczególnych rynkach prowadzi Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), spółka zależna TGE. Przedmiotem rozliczeń są transakcje na towary giełdowe oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi. IRGiT rozlicza cały wolumen energii elektrycznej i gazu sprzedawany w Polsce na rynku giełdowym. Wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne i autorski model rozrachunku IRGiT prowadzi także rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) TGE, gdzie przedmiotem obrotu są kontrakty terminowe na indeks TGe24 oraz instrumenty finansowe bazujące na gazie.

Prowadzenie rejestrów TGE
TGE prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia. Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna.
TGE oferuje także Rejestr Gwarancji Pochodzenia (RGP), umożliwiający ewidencjonowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz pozagiełdowy obrót korzyściami ekologicznymi, wynikającymi z jej produkcji. W przeciwieństwie do świadectw pochodzenia, gwarancje nie wiążą się z prawami majątkowymi ani z systemem wsparcia dla OZE – pełnią jedynie funkcję informacyjną. Nie istnieje również obowiązek zakupu gwarancji, ale mogą być one uzyskiwane przez podmioty, które chcą udowodnić, że dana ilość zużytej przez nie energii została wytworzona w źródłach odnawialnych. Od listopada 2014 r. TGE umożliwia obrót gwarancjami pochodzenia energii.

Sprzedaż informacji
GPW gromadzi, przetwarza i sprzedaje informacje dotyczące wszystkich rynków prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej. Głównymi klientami korzystającymi z dostarczanych informacji są wyspecjalizowani dystrybutorzy danych, którzy przekazują dane udostępniane przez GPW w czasie rzeczywistym inwestorom oraz innym uczestnikom rynku. W grupie dystrybutorów znajdują się agencje informacyjne, firmy inwestycyjne, portale internetowe, firmy informatyczne oraz inne podmioty. GPW oferuje także dane dostępne w trypie non-display. Oprócz danych o notowaniach Spółka dostarcza dystrybutorom także serwis zawierający raporty emitentów notowanych na NewConnect i Catalyst.
Funkcję licencjonowanego administratora wskaźników referencyjnych danych regulowanych (Rodzina Indeksów Giełdowych WIG, CEEplus) oraz wskaźników referencyjnych niebędących wskaźnikami stopy procentowej (TBSP.Index) pełni w strukturze GK GPW spółka GPW Benchmark. Jest ona także podmiotem opracowującym Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR, z których WIBOR ma status kluczowego wskaźnika referencyjnego o systemowym znaczeniu dla polskiego rynku pieniężnego, używanego dla wyceny większości kredytów bankowych, instrumentów pochodnych i dłużnych emitowanych w PLN.
GPW gromadzi, przetwarza i sprzedaje informacje dotyczące wszystkich rynków prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej, m.in dane Towarowej Giełdy Energii.

 

Strategia Grupy GPW

  • Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów przepływu kapitału i towarów poprzez udostępnianie konkurencyjnych jakościowo i cenowo usług giełdowych i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania naszych klientów – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu.
  • Wspieramy rozwój gospodarczy i budujemy kulturę inwestowania. Tworzymy międzynarodowe centrum kapitałowe.
  • Zapewniamy najwyższe standardy i bezpieczeństwo obrotu oparte o światowej klasy technologie.
  • Jako zespół profesjonalistów, prowadzimy zintegrowaną, efektywną działalność zorientowaną na wzrost.

Poznaj strategię GPW 2018-2022