ESG - razem dla zrównoważonego rozwoju

GPW publikuje przewodnik po raportowaniu zintegrowanym

GPW i EBOiR publikują „Wytyczne do raportowania ESG”

GPW wprowadza „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

Rekordowe przychody i zysk EBITDA GK GPW w 2020 r.

Wyniki finansowe GK GPW w 2019

Previous Next

Rynki finansowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w promowaniu  odpowiedzialnego inwestowania. Giełdy jako platformy obrotu, łącząc inwestorów ze spółkami, w znaczący sposób wspierają te procesy poprzez włączanie kryteriów ESG (E-środowiskowych, S-społecznych i G-ładu korporacyjnego) w prowadzoną działalność biznesową, ale także poprzez promowanie i edukowanie uczestników rynku w tym obszarze. Grupa Kapitałowa GPW koncentruje się nie tylko na prowadzaniu swojej działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, ale również w znaczący sposób wpływa na kształtowanie się odpowiedzialnych postaw wśród uczestników rynków, które organizuje.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW prowadzą działalność operacyjną mając na uwadze nie tylko najwyższe standardy biznesowe, ale również kwestie społeczne, pracownicze, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne.

Misją Grupy Kapitałowej GPW jest wspieranie rozwoju gospodarczego i budowa kultury inwestowania poprzez zapewnianie najwyższych standardów i bezpieczeństwa obrotu w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy zakłada realizację tej misji i budowę wartości Grupy Kapitałowej GPW w pełnym poszanowaniu interesów otoczenia, w którym funkcjonują spółki Grupy, w oparciu o dialog i współpracę ze wszystkimi grupami interesariuszy.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Grupa GPW aktywnie wspiera 5 wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które są istotne z punktu działalności Giełdy i jej spółek zależnych oraz roli, jaką pełnią one na polskim rynku finansowym i towarowym oraz odpowiadającym im grup interesariuszy.

 
 
 

W ramach opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdefiniowano cztery główne obszary wywierania wpływu:

  • rynkowy,
  • społeczny,
  • pracowniczy,
  • środowiskowy.

W ramach tych obszarów istotnymi filarami są: odpowiedzialność emitenta w zakresie corporate governace oraz obszarów etycznych, dialog i relacje z interesariuszami, odpowiedzialność społeczna w zakresie edukacji, odpowiedzialność GPW jako pracodawcy oraz wpływ na środowisko naturalne.Środowisko (E)

Wpływ na środowisko naturalne
WięcejOtoczenie społeczne i pracownicy (S)

Odpowiedzialny pracodawca
Więcej

Edukacja
Więcej

Dialog i relacje z interasariuszami
WięcejZarządzanie i standardy (G)

Governance / Ryzyko
WięcejDla Emitentów

Wspieramy emitentów we wdrażaniu czynników ESG w strategii biznesowej. Pomagamy spółkom w zidentyfikowaniu tych czynników ESG, które będą miały znaczący wpływ na działalność spółki w najbliższych latach, zarządzaniu nimi oraz rzetelnym raportowaniu danych pozafinansowych. Od lat promujemy wysokie standardy ładu korporacyjnego i komunikacyjnego wśród emitentów zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. WIĘCEJ INFORMACJIDla Inwestorów

Oferujemy inwestorom produkty finansowe, które uwzględniają czynniki ESG. Pracujemy nad udostepnieniem szerokiej gamy produktów, w tym indeksów, innych instrumentów i danych rynkowych. WIĘCEJ INFORMACJIPartnerzy

Wspólnie z naszymi interesariuszami, przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi promujemy dialog w  kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Z naszymi Partnerami budujemy relacje oparte na zaufaniu i poszanowaniu wzajemnych interesów. W kraju i na arenie międzynarodowej angażujemy się we współpracę, których jest wypracowanie rozwiązań  regulacyjnych i probiznesowych wspierających zrównoważone inwestowanie.  WIĘCEJ INFORMACJI

Strategiczne partnerstwa GPW w obszarze zrównoważonego rozwoju

Inicjatywa Sustainable Stock Exchange
Inicjatywa United Nations Global Compact

KONTAKT

Pytania, opinie oraz komentarze związane z tematyką ESG GPW prosimy kierować pod adres