ESG - razem dla zrównoważonego rozwoju

Pracownicy Grupy Kapitałowej GPW z uwagi na swoje unikalne kwalifikacje i doświadczenie stanowią bardzo istotną grupę interesariuszy Grupy. Kształtowanie kultury organizacyjnej w Grupie opiera się na zaangażowaniu, wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej oraz inwestowaniu w stały rozwój kompetencji pracowników.

POLITYKA WYNAGRADZANIA

Regulamin wynagradzania pracowników Giełdy, składa się z trzech kluczowych elementów. Pierwszy z nich to polityka wynagrodzeń oparta na transparentnych i spójnych zasadach wynagradzania wszystkich pracowników GPW w powiązaniu ze strategią firmy. Drugim elementem jest polityka premiowania stanowiąca jeden ze składników systemu motywacyjnego realizowanego w GPW. Natomiast trzecim elementem są świadczenia/benefity pozapłacowe.

Każdy pracownik GPW ma szeroki dostęp do benefitów pozapłacowych takich jak:

  • opieka medyczna,
  • ubezpieczenie na życie,
  • refundowanie kosztów dojazdu do pracy,
  • Pracowniczy Program Emerytalny,
  • system kafeteryjny dodatkowych benefitów w zależności od indywidualnego wyboru pracownika,
  • pożyczki na cele m.in. mieszkaniowe lub zdrowotne
  • dofinansowywanie studiów podyplomowych oraz kursów pracowniczych
  • oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

POLITYKA REKRUTACYJNA GPW

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi transparentną politykę zatrudnienia. Polityka rekrutacyjna GPW jest skoncentrowana na pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów w zakresie wszystkich obszarów działalności Spółki. Sukces i reputacja Grupy GPW nie zależą wyłącznie od jakości świadczonych usług, ale również od tego w jaki sposób prowadzimy działalność. Zasady i wartości, którymi się kierujemy zapewniają funkcjonowanie Grupy GPW nie tylko w sposób zgodny z prawem, ale również uczciwy i etyczny.
W GPW określone zostały jasne zasady dotyczące realizacji procesów rekrutacyjnych. Zasady te zostały określone w dokumencie „Polityka doboru pracowników w GPW”.

POLITYKA SZKOLENIOWA GPW

Istotnym elementem procesu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników są szkolenia. W sposób ciągły realizowane były szkolenia podnoszące konkretne kompetencje zawodowe. Pracownicy GPW mają możliwość rozwijania się w ramach indywidualnych ścieżek rozwoju merytorycznego biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych. W ramach poszerzania kwalifikacji zawodowych pracownicy GPW uczestniczą również w konferencjach, kongresach i seminariach.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Różnorodność i otwartość to wartości będące integralną częścią działań biznesowych Giełdy. Stanowią one podstawę przeprowadzanych przez Giełdę procesów rekrutacyjnych oraz realizowanej polityki zatrudniania. Jako odpowiedzialny społecznie pracodawca Giełda kieruje się zasadami równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Realizacja polityki różnorodności na Giełdzie służy stworzeniu środowiska pracy, w którym każdy czuje się szanowany i doceniany, może w pełni rozwijać posiadane talenty i predyspozycje oraz realizować swój potencjał, przyczyniając się do sukcesu całej Giełdy.

Kierując się poszanowaniem różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa, Giełda zwraca szczególną uwagę na zasady równego traktowania i stwarzania pracownikom równych szans rozwoju zawodowego i awansu, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, a także wszelkie inne okoliczności, które mogłyby stanowić powód bezpośrednich lub pośrednich zachowań dyskryminacyjnych. Giełda zapewnia stosowanie tych zasad w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na formę, zakres i podstawę zatrudnienia lub współpracy.

 

POLITYKA ANTYMOBINGOWA

Polityka GPW w odniesieniu do mobbingu i dyskryminacji uregulowana jest w przepisach wewnętrznych:

  • Regulaminie Pracy – wewnętrznej polityce antymobbingowej,
  • Procedurze zgłaszania naruszeń

POLITYKA BHP

Wśród priorytetów GPW znajduje się także troska o zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, które wspiera budowę potencjału zawodowego wszystkich pracowników Giełdy. W ramach przyjętej w 2014 r. polityki BHP Spółka zobowiązała się do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie grożącym wypadkiem, ciągłego dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników, a także uwzględniania ich roli i zaangażowania w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

AKCJE CHARYTATYWNE ORAZ WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Wolontariat pracowniczy jest jedną z form realizacji działalności Grupy Kapitałowej GPW z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach wolontariatu spółki z Grupy objęły opieką wybrane pojedyncze placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzinne domy dziecka. Ponadto Grupa Kapitałowa GPW również wspiera corocznie wybrane akcje charytatywne.

PRAKTYKI I STAŻE

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przykłada dużą wagę do edukacji i zdobywania wiedzy na temat rynku kapitałowego przez młodzież. Od wielu lat Giełda umożliwia studentom szkół wyższych odbywanie praktyk. Są to studenci uczelni o różnych profilach, m.in.: ekonomicznych, finansowych, marketingowych. W GPW realizowany jest również Program Go4Poland kierowany do polskich studentów studiujących za granicą.

POSZANOWANIE PRAWA WOLNOŚCI DO ZRZESZANIA SIĘ

Związek Zawodowy Pracowników Giełdy został utworzony na mocy Uchwały Zebrania Założycielskiego z dnia 6 października 2005 r., a jego rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 28 października 2005 r. Związek Zawodowy Pracowników Giełdy („Związek”) działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz postanowienia Statutu Związku. Do działalności Związku zastosowanie mają także przepisy innych aktów prawnych, w szczególności:  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących  pracowników; ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do działalności Związku zastosowanie mają także postanowienia regulacji wewnętrznych obowiązujących w GPW, w zakresie w jakim dotyczą one ochrony praw i interesów pracowniczych.

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie praw i interesów zbiorowych Związek reprezentuje prawa wszystkich pracowników Giełdy. Natomiast w zakresie praw i interesów indywidualnych Związek zgodnie ze swoim Statutem reprezentuje wobec pracodawcy swoich członków. Celem działania Związku jest w szczególności ochrona praw i interesów pracowniczych  oraz współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, płacy i wypoczynku pracowników Giełdy.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Związek Zawodowy Pracowników Giełdy liczył 148 członków,
(wobec 149 członków na koniec 2018 r.), w tym 125 pracowników (co stanowiło ponad 54% ogólnej liczby pracowników Giełdy) oraz 23 emerytów-byłych pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Związek Zawodowy Pracowników Giełdy liczył 149 członków, w tym 126 pracowników (co stanowiło ponad 48% ogólnej liczby pracowników Giełdy) oraz 23 emerytów-byłych pracowników.