ESG - razem dla zrównoważonego rozwoju

Grupa GPW od lat promuje wysokie standardy ładu korporacyjnego i komunikacji zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Naszym celem jest wdrażanie systemu zarządzania,  zasad i regulacji, które wspierają cele zrównoważonego rozwoju i budują współpracę z interesariuszami oraz kontrahentami spółki w oparciu o jasne i przejrzyste zasady. 

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO GPW

Od 5 listopada 2010 r., tj. od dnia dopuszczenia akcji Spółki GPW do obrotu na rynku regulowanym, GPW przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez warszawską giełdę jako organizatora obrotu. Spółka od 1 stycznia 2016 r. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe informacje związane z oświadczeniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego znajdują się w sekcji O Spółce/Ład korporacyjny.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Celem zarządzania ryzykiem w GPW jest zapewnienie, że wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzoną przez GPW działalnością są prawidłowo mierzone, raportowane i kontrolowane oraz nie stanowią zagrożenia dla stabilności i ciągłości operacyjnej. System zarządzania ryzykiem obejmuje zestawienie procesów, rozwiązań organizacyjnych, narzędzi technologicznych i udokumentowanych reguł odnoszących się do zarządzania ryzykiem.

Główne założenia oraz zasady organizacji systemu zarządzania ryzykiem mają źródło w „Strategii zarządzania ryzykiem w GPW” zaakceptowanej przez Zarząd Giełdy, która podlega regularnej weryfikacji w celu dostosowania do zmian profilu ryzyka GPW i jej otoczenia rynkowego.

Nadzorczą rolę w systemie zarządzania ryzykiem pełni Rada Giełdy, która na wniosek Zarządu zatwierdza ww. strategię zarządzania ryzykiem. Organem wspierającym Radę Giełdy w sprawowaniu nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem jest Komitet Audytu, który monitoruje skuteczność i stopień realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem spoczywa zaś na Zarządzie Giełdy, wspieranym przez Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem. Zarząd Spółki ustanawia i wdraża strategię zarządzania ryzykiem w GPW oraz podejmuje najważniejsze decyzje mające wpływ na poziomy poszczególnych kategorii ryzyka.

Proces zarządzania ryzykiem w GPW monitorowany i koordynowany jest przez Dział Compliance i Ryzyka. Właściciele i uczestnicy procesów biznesowych odpowiadają za bieżące zarządzanie ryzykiem, w tym identyfikację ryzyka występującego w obszarze ich kompetencji, monitorowanie, kontrolę i podejmowanie działań mających na celu ograniczanie poziomu tego ryzyka.

Skuteczność funkcjonowania i ocena sprawności działania wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem oraz jego adekwatność do profilu ryzyka GPW jest okresowo weryfikowana przez Dział Audytu Wewnętrznego. Szczegółowe informacje związane z procesem zarządzania ryzykiem, a także szczegółowy opis ryzyk znajduje się w sekcji Raportu Zintegrowanego – Ryzyka i szanse.

KODEKS ETYKI GPW

Kodeks Etyki pracowników GPW określa podstawowe wartości obowiązujące we wszystkich aspektach działalności Spółki. Dokument ten wskazuje zasady postępowania i wartości, jakimi powinien się kierować każdy pracownik GPW, a także upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa i podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne w obszarach: wzajemnych relacji pracowników, relacji z klientami i kontrahentami, relacji z konkurencją oraz w zakresie komunikacji, promocji i reklamy, i określa sankcje za nieprzestrzeganie Kodeksu. Dokument został podpisany przez wszystkich pracowników GPW.

STANDARDY POLITYKI KOMUNIKACJI

GPW jako organizator obrotu i instytucja zaufania publicznego oraz jako spółka publiczna prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zapewniając uczestnikom rynku efektywny dostęp do spójnych  i rzetelnych informacji. "Polityka informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” stanowi zbiór zasad określających standard komunikacji Giełdy z podmiotami zewnętrznymi oraz zasady upowszechniania przez Spółkę informacji. Szczegółowe informacje związane z polityką informacyjną GPW znajdują się w sekcji O Spółce/Polityka informacyjna GPW.

Ponadto GPW wdrożyła również zbiór wytycznych określających standard komunikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – spółki publicznej z uczestnikami rynku kapitałowego oraz zasady upowszechniania przez GPW informacji z zakresu relacji inwestorskich. Szczegółowe informacje związane z polityka w zakresie relacji inwestorskich znajdują się w sekcji O Spółce/Polityka w zakresie relacji inwestorskich.

STANDARDY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI ORAZ SYSTEMU OCHRONY SYGNALISTÓW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęła ,,Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ’’. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego standardu zamieszczone są w sekcji Spółki/Dobre praktyki.

STANDARDY W ZAKRESIE POLITYKI NARUSZEŃ

GPW dąży do zapewnienia wysokich standardów etycznych oraz oczekuje postępowania zgodnego z tymi wartościami od pracowników, w tym zgłaszania wszelkich uzasadnionych podejrzeń dotyczących naruszeń przyjętych regulacji wewnętrznych oraz obowiązujących standardów. W GPW funkcjonuje „Procedura zgłaszania naruszeń”. Celem procedury jest określenie zasad zgłaszania w trybie poufnym naruszeń lub racjonalnie uzasadnionych podejrzeń, że mogło dojść do naruszenia określonych zasad przez pracowników GPW. Procedura zgłaszania naruszeń ma zapewnić rozpatrywanie zgłoszeń przez pracowników w sposób poufny i z należytą starannością.

Zgłoszeniom podlegają naruszenia, w szczególności: obowiązków pracowniczych, zasad Kodeksu etyki, a także naruszenia dotyczące podejrzenia wykorzystania informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, bezprawnego ujawniania tych informacji oraz dokonywania manipulacji na instrumentach finansowych.

POZOSTAŁE WYBRANE STANDARDY REGULACYJNE

W zakresie standardów regulacyjnych GPW wdrożyła następujące regulacje wewnętrze, które wspierają naszą działalność w zakresie transparentności i zgodności z wymogami przepisów prawa, zasad i norm obowiązujących w środowisku gospodarczym:

  • Zasady zarządzania konfliktami interesów w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez Pracowników GPW
  • Zasady działalności sponsoringowej prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych