Polityka informacyjna GPW

Dokument „Polityka informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” („Giełda”, „GPW”, „Spółka”) stanowi zbiór zasad określających standard komunikacji Giełdy z podmiotami zewnętrznymi oraz zasady upowszechniania przez Spółkę informacji.

1. Dokument „Polityka informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” stanowi zbiór zasad określających standard komunikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z podmiotami zewnętrznymi oraz zasady upowszechniania przez Spółkę informacji.

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako organizator obrotu i instytucja zaufania publicznego oraz jako spółka publiczna prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zapewniając uczestnikom rynku efektywny dostęp do spójnych  i rzetelnych informacji.

3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji uwzględniał potrzeby jej akcjonariuszy, klientów i szeroko rozumianej opinii publicznej oraz był równy dla wszystkich zainteresowanych stron i realizowany z poszanowaniem przepisów prawa.

4. Zakres udostępnianych przez Giełdę informacji jest określony obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Najważniejsze akty prawne i regulacje wewnętrzne mające wpływ na politykę informacyjną Giełdy to:

a. Kodeks Spółek Handlowych,

b. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

c. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

d. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

e. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”),

g. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Rozporządzenie MiFIR) – od 3 stycznia 2018 r.,

h. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

i. Regulamin Giełdy,

j. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP,

k. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu,

l. uchwały Zarządu Giełdy.

5. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wypełnia również obowiązki informacyjne wynikające ze stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego – „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” –oraz „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.

6. Politykę informacyjną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. koordynuje Zarząd. Komunikacja zewnętrzna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prowadzona przez:

a. Prezesa i Członków Zarządu Spółki,

b. Zespół Prasowy,

c. Zespół Relacji Inwestorskich,

d. Pracowników innych komórek organizacyjnych upoważnionych przez Zarząd.

7. W ramach wypełniania ww. obowiązków Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. publikuje na stronie korporacyjnej (www.gpw.pl) oraz stronach dedykowanych rynkom NewConnect (www.newconnect.pl) i Catalyst (www.catalyst.pl) regulacje, regulaminy, uchwały i komunikaty dotyczące prowadzonych rynków oraz wyniki notowań, informacje i statystyki dotyczące obrotu.

8. GPW działając jako spółka prowadząca rynek regulowany i alternatywny system obrotu giełdowego udostępnia na swoich stronach internetowych: www.gpw.pl, www.newconnect.pl, www.catalyst.pl informacje podawane przez emitentów do publicznej wiadomości w wykonaniu obowiązków prawnych wynikających w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. GPW udostępnia dane teleadresowe spółek notowanych na rynkach prowadzonych przez GPW oraz  imię i nazwisko osoby zajmującej stanowisko prezesa zarządu danej spółki,  dane akcjonariuszy (imię i nazwisko lub nazwa akcjonariusza, nazwa emitenta, % posiadanych akcji). GPW przetwarza dane akcjonariuszy również w celach analitycznych, statystycznych, porządkujących dot. produktów lub usług GPW, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. W ramach zapewnienia powszechnego i stałego dostępu do określonego katalogu informacji podawanych przez Emitentów do publicznej wiadomości GPW udostępnia na swoich stronach internetowych raporty bieżące i okresowe publikowane przez Emitentów za pośrednictwem systemów ESPI/EBI oraz dokumenty informacyjne Emitentów ubiegających się o wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu,  GPW nie ingeruje w treść publikowanych informacji, Za treść publikowanych raportów i dokumentów informacyjnych odpowiedzialność ponosi Emitent.

10. W granicach określonych przepisami prawa osobom, których dane osobowe ujawniane są w ww. informacjach przysługuje prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich przekazanie na adres e-mail: iodgkgpw@gpw.pl. Ww. osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Strona główna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl) służy także szeroko rozumianej edukacji na temat funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Na stronie utworzono specjalne dedykowane zakładki tematyczne: Notowania, Regulacje, Spółki, Listę Członków Giełdy, oraz Relacje Inwestorskie. Jako spółka odpowiedzialna społecznie, GPW posiada serwis internetowy charakteryzujący się wysoką dostępnością i spełniający wymagania stawiane serwisom przyjaznym niepełnosprawnym, w tym niedowidzącym.

12. Za obsługę informacyjną obecnych i potencjalnych akcjonariuszy oraz analityków finansowych odpowiedzialny jest Zespół Relacji Inwestorskich.

13. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wypełnia obowiązki informacyjne, którym podlegają wszystkie spółki giełdowe, zapewniając opinii publicznej równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. Informacje te są upubliczniane m.in. na stronie głównej GPW w zakładce Relacje Inwestorskie.

14. Za kontakty z mediami odpowiedzialni są wyłącznie Zespół Prasowy oraz Rzecznik Prasowy.

15. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzi działania w zakresie komunikacji, promocji i edukacji, reprezentowania wobec Klientów, zewnętrznych kontrahentów oraz środków masowego przekazu w oparciu o zasady określone w Regulaminie Organizacyjnym GPW. Giełda stara się także przekazywać informacje o Spółce i jej działalności szeroko rozumianej opinii publicznej za pomocą dostępnych kanałów i form komunikacji, w tym poprzez strony internetowe, media, w tym media społecznościowe, konferencje i seminaria tematyczne.

16. Zespół Prasowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Rzecznik Prasowy dokładają starań, aby na zapytania odpowiadać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku/zapytania (zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

17. Zapytania dotyczące GPW jako spółki publicznej oraz prośby o spotkania inwestorskie obsługuje Zespół Relacji Inwestorskich. Komunikacja jest prowadzona w języku polskim i angielskim. Odpowiedzi na pytania zadawane tymi kanałami udzielane są niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu otrzymania zapytania. W szczególnych sytuacjach GPW zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu po uprzednim poinformowaniu o tym zainteresowanej osoby.

18. W serwisie www.gpw.pl znajduje się zakładka dedykowana mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

19. Za obsługę informacyjną Klientów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym GPW, odpowiadają w ramach swoich kompetencji poszczególne komórki organizacyjne:

a. Dział Rozwoju Biznesu i Rynków – w zakresie produktów, programów i usług oferowanych przez GPW,

b. Dział Notowań – w zakresie obsługi notowań na wszystkich rynkach prowadzonych przez GPW,

c. Dział Emitentów – w zakresie dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu,

d. Dział Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów – w zakresie rozwoju i sprzedaży produktów informacyjnych.

20. W celu usprawnienia komunikacji, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rekomenduje interesariuszom zadawanie pytań drogą mailową na adres:

a. gpw@gpw.pl (zapytania o charakterze ogólnym i dotyczącym działalności operacyjnej),

b. ir@gpw.pl (zapytania dotyczące Giełdy jako spółki publicznej) oraz

c. press@gpw.pl (zapytania kierowane przez media).

21. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostępnej pod linkiem https://www.gpw.pl/polityka_prywatnosci