O spółce

Największa giełda instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych.

26

lat doświadczeń

456

Miliardów pozyskanych na rozwój na giełdzie

74 473 842 MLN

obrotów rocznie

3

rynki

3 000

notowanych instrumentów

1 000

krajowych i zagranicznych emitentów


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,pod numerem KRS 82312, kapitał zakładowy w wysokości 41.972.000 złotych - w całości opłacony. NIP 526-025-09-72

Historia spółki

Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się w godzinach 12.00 - 13.00. W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w. W latach między I a II wojną światową giełdy w Polsce działały na podstawie rozporządzenia Prezydenta o organizacji giełd. Oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Podstawowe znaczenie miała jednak giełda w Warszawie, na której koncentrowało się 90% obrotów. W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowano 130 papierów: obligacje (państwowe, bankowe, municypalne), listy zastawne oraz akcje. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta

Czytaj więcej
 • 1817

  Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się w godzinach 12.00 - 13.00. W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w. W latach między I a II wojną światową giełdy w Polsce działały na podstawie rozporządzenia Prezydenta o organizacji giełd. Oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Podstawowe znaczenie miała jednak giełda w Warszawie, na której koncentrowało się 90% obrotów.

 • 1818
 • 1820
 • 1822
 • 1824
 • 1826
 • 1828
 • 1830
 • 1832
 • 1834
 • 1836
 • 1838
 • 1840
 • 1842
 • 1844
 • 1846
 • 1848
 • 1850
 • 1852
 • 1854
 • 1856
 • 1858
 • 1860
 • 1862
 • 1864
 • 1938

  W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowano 130 papierów: obligacje (państwowe, bankowe, municypalne), listy zastawne oraz akcje. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta.

 • 1867
 • 1869
 • 1871
 • 1873
 • 1875
 • 1877
 • 1879
 • 1881
 • 1883
 • 1885
 • 1887
 • 1889
 • 1891
 • 1893
 • 1895
 • 1897
 • 1945

  Wprawdzie po roku 1945 podjęto próby reaktywowania działalności giełd w Polsce, jednak ich istnienie było nie do pogodzenia z narzuconym systemem gospodarki centralnie planowanej.

 • 1900
 • 1902
 • 1904
 • 1906
 • 1908
 • 1910
 • 1912
 • 1914
 • 1916
 • 1918
 • 1920
 • 1922
 • 1924
 • 1926
 • 1928
 • 1930
 • 1932
 • 1934
 • 1989

  We wrześniu 1989 r. nowy, niekomunistyczny rząd rozpoczął program zmiany ustroju i odbudowy gospodarki rynkowej. Głównym motorem zmian strukturalnych była prywatyzacja i rozwój rynku kapitałowego. W przeciwieństwie do doswiadczeń innych krajów, gdzie prywatyzacja prowadzona była w ramach istniejącej już struktury instytucji finansowych, w Polsce - równoczenie z prywatyzacją - konieczne było stworzenie niezbędnej infrastruktury rynku kapitałowego. Pięćdziesięcioletnia przerwa w funkcjonowaniu polskiego rynku kapitałowego stworzyła sytuację pustki prawno - instytucjonalnej. Oznaczało to w praktyce brak doświadczeń i wiedzy fachowej, lecz również ogromne możliwości rozwoju. Rozważając kilka alternatywnych rozwiązań, zdecydowano się na bezpośrednie nawiązanie do wzorców zagranicznych rynków kapitałowych, a więc przeniesienie nowoczesnych rozwiązań regulacji prawnych i organizacyjnych. Obserwowana standaryzacja i globalizacja rynków kapitałowych na świecie nie stwarzała większych szans oryginalnym modelom krajowym. Zaletą takiego wyboru było zdecydowane przyspieszenie procesu i przyjęcie od razu rozwiązań docelowych.

 • 1937
 • 1939
 • 1941
 • 1943
 • 1945
 • 1947
 • 1949
 • 1951
 • 1953
 • 1955
 • 1957
 • 1990

  Opracowanie szczegółowych procedur nowoczesnego obrotu giełdowego w okresie zaledwie kilku miesięcy było możliwe dzięki pomocy merytorycznej i finansowej Francji, a konkretnie Spółki Giełd Francuskich (Société de Bourses Françaises) i Centralnego Depozytu SICOVAM. Niezmiernie ważnym elementem powstającego rynku kapitałowego była regulacja prawna, którą należało opracować od początku. Pierwsza wersja projektu ustawy regulującej publiczny obrót papierami wartościowymi została opracowana w lipcu 1990 r.

 • 1960
 • 1962
 • 1964
 • 1966
 • 1968
 • 1970
 • 1972
 • 1991

  W dniu 22 marca 1991 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Powstały w ten sposób podstawy prawne głównych instytucji rynku kapitałowego: domów maklerskich, giełdy, funduszy powierniczych, jak również Komisji Papierów Wartościowych jako organu administracji rządowej kontrolującego i promującego rynek papierów wartościowych. W odniesieniu do giełdy ustawa ta określiła, że instytucja ta powinna zapewniać:

  • koncentrację podaży i popytu na papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego w celu kształtowania powszechnego kursu
  • bezpieczny i sprawny przebieg transakcji i rozliczeń
  • upowszechnianie jednolitych informacji umożliwiających ocenę aktualnej wartości papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego

  W niecały miesiąc po uchwaleniu przez Sejm Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, dnia 12 kwietnia 1991 r., Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cztery dni później, 16 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów maklerskich, na której notowano akcje 5 spółek. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót giełdy wyniósł 1.990 zł (2 tys. US$).

 • 1975
 • 1977
 • 1979
 • 1981
 • 1983
 • 1985
 • 1987
 • 2010

  Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • 1990
 • 1992
 • 1994
 • 1996
 • 1998
 • 2000
 • 2016

  Obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii.

Strategia i Misja

Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów przepływu kapitału i towarów poprzez udostępnianie konkurencyjnych jakościowo i cenowo usług giełdowych i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania naszych klientów – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu.

Wspieramy rozwój gospodarczy i budujemy kulturę inwestowania. Tworzymy międzynarodowe centrum kapitałowe.

Zapewniamy najwyższe standardy i bezpieczeństwo obrotu oparte o światowej klasy technologie.

Jako zespół profesjonalistów, prowadzimy zintegrowaną, efektywną działalność zorientowaną na wzrost.

Czytaj więcej

Władze spółki

Najwyższym organem Giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

Czytaj więcej

Akcjonariat

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 9 listopada 2010 roku. Obecnie, akcjonariat spółki przedstawia się następująco:

Czytaj więcej

Dobre praktyki GPW

Ład korporacyjny GPW (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy.

Czytaj więcej

Walne zgromadzenie

  Czytaj więcej

Struktura organizacyjna GPW

  Czytaj więcej

Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego opublikowane w raporcie rocznym za 2016 r.

Czytaj więcej

Polityka informacyjna GPW

Dokument „Polityka informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” stanowi zbiór zasad określających standard komunikacji Giełdy z podmiotami zewnętrznymi oraz zasady upowszechniania przez Spółkę informacji.

Czytaj więcej

GRUPA KAPITAŁOWA GPW

GPW stoi na czele Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A., której oferta obejmuje, obok rynku finansowego, także rynek towarowy.

Poznaj Grupę GPW  

RELACJE INWESTORSKIE GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 9 listopada 2010 roku. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40, należy również do Respect Index.

Poznaj Relacje GPW  

CSR GPW

Głównym motywem realizowanej polityki CSR jest podnoszenie jakości polskiego rynku kapitałowego i rynku towarowego, co odbywa się m. in. za pośrednictwem programów edukacyjnych, promocji najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz działania na rzecz współpracy i aktywnego dialogu z, i pomiędzy uczestnikami tych rynków.

Poznaj CSR  

ETYCZNE DZIAŁANIE

Etyczne działanie w zakresie komunikacji, promocji i reklamy

Czytaj więcej  

POLITYKA INFORMACYJNA GPW

Dokument „Polityka informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” stanowi zbiór zasad określających standard komunikacji Giełdy z podmiotami zewnętrznymi oraz zasady upowszechniania przez Spółkę informacji

Czytaj więcej  

SĄD GIEŁDOWY

Sąd Giełdowy rozstrzyga spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych, wynikające z przebiegu tych transakcji.

Czytaj więcej  
Marek DIETL - Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Czytaj więcej
Michał CIECIÓRSKI - Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Czytaj więcej
Jacek FOTEK - Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej
Czytaj więcej
Dariusz KUŁAKOWSKI - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej.
Czytaj więcej
dr Wojciech NAGEL - Prezes Rady Giełdy
Czytaj więcej
Jakub MODRZEJEWSKI - Wiceprezes Rady Giełdy
Czytaj więcej
Krzysztof KACZMARCZYK - Sekretarz Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*
Czytaj więcej
Bogusław BARTCZAK - członek Rady Giełdy, niezależny członek Rady Giełdy*
Czytaj więcej
Filip PASZKE - niezależny członek Rady Giełdy*
Czytaj więcej
Piotr PRAŻMO - niezależny członek Rady Giełdy*
Czytaj więcej
Eugeniusz SZUMIEJKO - Członek Rady Giełdy
Czytaj więcej