Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r.

 

Webcast z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 21 czerwca 2021 r.

 

Raport bieżący nr 16/2021
Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021

Raport bieżący nr 12/2021
Temat: Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A zwołane na dzień 21 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr 11/2021
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GPW

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 13/2021
Temat: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.

 

2. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GPW

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego zgromadzenia po rozszerzeniu porządku obrad

  Uchwała Rady Giełdy w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

3. INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

  Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniu 24 maja 2021 r.

 

4. DOKUMENTY DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1) Jednostkowy raport roczny GPW za 2020 rok

2) Skonsolidowany raport roczny GK GPW za 2020 rok

  3) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020

  4) Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  5) Dokumenty dotyczące przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

6) Dokumenty Rady Giełdy:

  a) Sprawozdanie Rady Giełdy z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

  b) Sprawozdanie Rady Giełdy z wyników oceny wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.

  c) Sprawozdanie Rady Giełdy za 2020 rok, zawierające:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2020 roku;
- ocenę sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania;
- ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki.

 

4A. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO RADY GIEŁDY

W związku ze zmianą w porządku obrad ZWZ polegającą na dodaniu nowego punktu 19 dotyczącego zmian w składzie Rady Giełdy, Spółka informuje, że szczegółowy tryb powoływania i odwoływania członków Rady Giełdy określa Statut Giełdy oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia, których aktualny tekst jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.gpw.pl/dokumenty-korporacyjne.
Z uwagi na konieczność oceny przez Walne Zgromadzenie kandydata do Rady Giełdy pod kątem spełnienia wymogów określonych w szczególności w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych, zgłoszenie kandydata powinno nastąpić w formie pisemnej, w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki z podaniem w tytule wiadomości „Zgłoszenie kandydata na członka Rady Giełdy”.
W zgłoszeniu należy wskazać liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Ponadto, należy przekazać Spółce zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe, w oryginale lub przesłane w formacie PDF na adres jak wyżej.

Wraz ze zgłoszeniem kandydata do Rady Giełdy należy przesłać:

 1. życiorys kandydata,
 2. jego pisemną zgodę na kandydowanie na członka Rady Giełdy,
 3. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka Rady Giełdy przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych;
 4. oświadczenie o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu Statutu Giełdy,
 5. dane kontaktowe do kandydata (numer telefonu, adres e-mail),
 6. potwierdzenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata na członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wzory oświadczeń:

  Zgoda na kandydowanie

  Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka Rady Giełdy przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych

  Oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności w rozumieniu Statutu Giełdy

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (członka Rady Giełdy)

Informację o zgłoszeniu kandydatury na członka Rady Giełdy wraz z CV kandydata, Spółka niezwłocznie po jego otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej pod adresem http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie.
Pozostałe dokumenty, w tym w szczególności oświadczenie dotyczące spełniania wymogów dla członka Rady Giełdy przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych, Spółka udostępni na żądanie akcjonariusza. Wniosek w tej sprawie powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przekazany Spółce w oryginale lub przesłany w formacie PDF na adres: . Przy żądaniu przesłania dokumentów, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu można przekazać Spółce zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe, w oryginale lub przesłane w formacie PDF na adres jak wyżej. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza oraz weryfikacji przysługujących mu uprawnień w zakresie zgłoszenia kandydata do Rady Giełdy.

 

5. FORMULARZE

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika po rozszerzeniu porządku obrad

 

6. INFORMACJA O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. („GIEŁDA”, „SPÓŁKA”) W DNIU 21.06.2021 R. W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJĄ ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-COV-2

 1. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy może uczestniczyć wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem,
 2. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
 3. Na terenie stref zarządzanych przez Spółkę mogą przebywać wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową).
 4. W kontakcie z inną osobą należy zachować dystans 1,5 – 2 metrów i stosować się do poleceń pracownika Spółki.
 5. Na potwierdzenie zapoznania się z powyższymi zasadami oraz na wypadek konieczności powiadomienia o podejrzeniu zakażenia koronawirusem podczas obrad, uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani będą do wpisania się na listę ze wskazaniem swoich danych kontaktowych.

 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY GPW

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, .

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem  .

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

Dane akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane w celu organizacji Walnego Zgromadzenia i umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu i innych praw wynikających ze statusu akcjonariusza GPW przez uprawnione osoby, w tym w celu sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu GPW, weryfikacji uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz spełnienia wymogów prawa dotyczących GPW jako spółki publicznej.

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

IV. Kategorie danych osobowych

GPW przetwarza następujące kategorie danych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy GPW: dane identyfikacyjne, w szczególności znajdujące się na dokumentach pełnomocnictw, dane adresowe, dane kontaktowe.

V. Odbiorcy danych

Dane akcjonariuszy mogą zostać udostępnione innym akcjonariuszom na podstawie art. 407 § 1 i § 1 (1) Kodeksu spółek handlowych.
Dane akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą zostać przekazane podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie GPW realizującemu obsługę głosowań na Walnym Zgromadzeniu.
Dane akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez GPW organom i podmiotom uprawionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
Odbiorcami danych mogą być również podmioty korzystające z transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub zapisu obrad Walnego Zgromadzenia publikowanego na stronie internetowej GPW.

VI. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych. W przypadku zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w danej sprawie.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Akcjonariuszom i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Źródło danych

Dane osobowe mogą pochodzić:
-    z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., gdy dotyczą akcjonariusza GPW;
-   od mocodawcy, w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, gdy dotyczą pełnomocnika akcjonariusza GPW.

IX. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne w celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu GPW i wykonywania praw z akcji, zgodnie z przepisami prawa wskazanymi powyżej.

 


Zobacz:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16 marca 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 1 października 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r. kontynuowane w dniu 22 maja 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 lutego 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dniu 4 stycznia 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 12 stycznia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 25 sierpnia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 czerwca 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 stycznia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dniu 28 lutego 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dniu 22 grudnia 2010 r.