Sąd Giełdowy

Sąd Giełdowy rozstrzyga spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych, wynikające z przebiegu tych transakcji.

Zasady funkcjonowania Sądu Giełdowego określa Regulamin. Ma on zastosowanie także przy rozstrzyganiu sporów cywilnych o prawa majątkowe pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a akcjonariuszami tej spółki.

Regulamin stosuje się także do postępowania przed Sądem Giełdowym w sprawach odwołań od decyzji Zarządu Giełdy o nałożeniu kary regulaminowej, o której mowa w Regulaminie Giełdy.

Regulamin Sądu Giełdowego stosuje się także przy rozstrzyganiu innych sporów o prawa majątkowe związanych ze zorganizowanym obrotem instrumentami finansowymi, co do których strony podjęły decyzję o poddaniu pod rozstrzygnięcie Sądu Giełdowego.

Siedzibą Sądu Giełdowego jest Warszawa. W skład Sądu Giełdowego wchodzi 10 sędziów, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

Obecny skład sędziów Sądu Giełdowego:

  • Prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański – Prezes Sądu Giełdowego
  • Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki – Wiceprezes Sądu Giełdowego
  • Prof. dr hab. Jan Izdebski
  • Prof. dr hab. Maciej Mataczyński
  • Prof. dr hab. Marek Michalski
  • Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawełczyk
  • dr Mateusz Rodzynkiewicz
  • Prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski
  • Prof. dr hab. Paweł Wajda
  • Prof. dr hab. Aleksander Werner