Obowiązki informacyjne

Obowiązki spoczywające na emitencie wynikają w szczególności z następujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz  krajowych aktów prawnych je implementujących:

  1. Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.
    w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, z późn. zm. („Dyrektywa 2003/71/WE” lub „Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie UE 2017/1129” lub „Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego”); Więcej informacji pod adresem:  https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/prospekty
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, z późn. zm. („Rozporządzenie UE 596/2014” lub „Rozporządzenie MAR”); Więcej informacji pod adresem https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/mar?articleId=55801&p_id=18
  3. Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2014 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, z późn. zm., w tym zmianami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z 22 października 2013 r. („Dyrektywa Transparency”); Więcej informacji pod adresem https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/transparency
  4. Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późn. zm. (dalej: „Ustawa o ofercie”);
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późn. zm. (dalej: „Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych”);
  6. Regulaminu Giełdy, w zakresie odnoszącym się do obowiązków emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW.

Obowiązki informacyjne mają na celu przede wszystkim zapewnienie obecnym oraz przyszłym właścicielom instrumentów finansowych dostępu do istotnych informacji na temat spółki publicznej i służą wyeliminowaniu asymetrii informacyjnej pomiędzy uczestnikami rynku.

Informacje udostępniane przez spółki stanowią dla inwestorów podstawę oceny sytuacji gospodarczej i finansowej danego emitenta oraz perspektyw jego rozwoju. Rezultatem prawidłowego wypełniania przez spółki obowiązków informacyjnych jest wzrost zaufania inwestorów do rynku kapitałowego, który w dalszej perspektywie przekłada się na korzyści dla emitentów takie jak pozytywny wizerunek spółki, wyższa wycena notowanych instrumentów finansowych oraz niższy koszt pozyskania dodatkowego finansowania w przyszłości.

Kluczem do prawidłowej realizacji obowiązków informacyjnych jest odpowiednie przygotowanie się spółki do nowych wyzwań, w tym w szczególności ukształtowanie świadomości Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta, a także uwzględnienie nowych zagadnień w zakresach obowiązków wskazanych pracowników oraz przyjęcie i skuteczne wdrożenie procedur postępowania.

Obowiązki informacyjne obejmują swoim zakresem konieczność przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, raportów bieżących i okresowych.

Obowiązek niezwłocznej publikacji raportów zawierających informację poufną wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenia MAR) i obejmuje emitentów ubiegających się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Powyższe oznacza konieczność wykonywania przez emitenta obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnej od momentu złożenia wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Każdorazowo emitent dokonuje oceny okoliczności i zdarzeń pod kątem spełniania przez nie przesłanek definicji informacji poufnej, określonej w art. 7 Rozporządzenia MAR, a w konsekwencji decyduje o tym, czy dana informacja – jako informacja poufna – zostanie przekazana do publicznej wiadomości (niezwłocznie, bądź też – w szczególnym przypadkach -  poddana opóźnieniu, na warunkach i zasadach określonych w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR). Informacje poufne powinny być również zamieszczane i utrzymywane przez okres 5 lat na stronie internetowej emitenta.

Emitenci są również obowiązani do przekazywania do publicznej wiadomości raportów bieżących oraz raportów okresowych (raporty finansowe: kwartalne, półroczne i roczne). Zakres, zawartość oraz tryb przekazywania tych raportów określa Rozporządzenie Ministra Finansów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Obowiązkowi niezwłocznej publikacji podlegają również otrzymane przez emitenta od akcjonariuszy notyfikacje o przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów, a także informacje o transakcjach zawieranych na akcjach emitenta przez osoby pełniące obowiązki zarządcze („pierwotnych insiderów”)  i osoby blisko z nimi związane, przekazywane przez te osoby w oparciu o przepisy ustawy ofercie publicznej lub Rozporządzenia MAR.


Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji
•    na własny rachunek ani na rachunek innej osoby,
•    bezpośrednio lub pośrednio,
•    dotyczących akcji, instrumentów dłużnych emitenta, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych,
 

w tzw. „okresie zamkniętym”, tj. w okresie 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej (tj. raportu kwartalnego, raportu półrocznego oraz raportu rocznego), za wyjątkiem przypadku otrzymania zezwolenia na dokonanie transakcji przez emitenta. Rozporządzenie MAR przewiduje okresy zamknięte wyłącznie w stosunku do raportów okresowych.

Raporty zawierające informacje poufne oraz raporty bieżące i okresowe przekazywane są przez emitentów systemem ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji), który jest administrowany przez KNF. Informacje dotyczące zasad uzyskiwania dostępu do systemu ESPI oraz jego obsługi dostępne są na stronie internetowej Urzędu Komisji:  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi

Nadzór nad prawidłowością wypełniania przez emitentów obowiązków informacyjnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów może nałożyć sankcje administracyjne zarówno na spółkę, jak i na członków zarządu lub rady nadzorczej.