Członkowie Giełdy

Członkowie Giełdy

Członek giełdy to podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie.

Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie może zostać podmiot, który spełnia wymogi określone w regulacjach GPW, a w szczególności:

  • prowadzi działalność maklerską,
  • jest osobą prawną (osoba fizyczna nie może uzyskać statusu członka giełdy).
  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy
  • gwarantuje bezpieczeństwo obrotu papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie,
  • zapewnia możliwość prawidłowego rozliczania zawieranych transakcji giełdowych.

Jak zostać członkiem giełdy
Lista członków giełdy
Lista członków giełdy - Regulacja S / Zasada 144A
Udział członków giełdy w obrotach
Wymogi informacyjne dla członków giełdy


Animatorzy

Celem działania animatora jest jak najefektywniejsze wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi.

Na GPW prowadzą działalność dwie kategorie animatorów: animator rynku i animator emitenta.

Animatorem rynku jest członek giełdy lub inny podmiot, który na podstawie umowy z GPW zobowiąże się do dokonywania na własny rachunek czynności mających na celu wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego.

Animatorem emitenta może zostać członek giełdy lub inny podmiot, który na podstawie umowy z emitentem danego instrumentu finansowego zobowiąże się do wspomagania płynności tego instrumentu finansowego.

Animatorzy nie mogą składać zleceń, w wyniku których doszłoby do zawarcia transakcji w której animator występowałby jako sprzedający i kupujący jednocześnie.

Animatorzy rynku
Animatorzy Rynku – PROGRAMY ZACHĘT
Animatorzy emitenta


Promocje wspierające płynność

GPW wprowadziła dwa programy wspierające płynność:

  • High Volume Provider (HVP)  – przeznaczony dla podmiotów inwestujących własne środki,
  • High Volume Funds (HVF) – przeznaczony dla funduszy inwestycyjnych, charakteryzujących się dużą obrotowością portfela.

Promocje wspierające płynność


Materiały informacyjne

W tej sekcji znajduje się opis usług technologicznych świadczonych przez GPW oraz informacje o transakcjach pakietowych.

Usługi UTP
Dokumentacja UTP
Dokumentacja MIFID II
Opłaty pobierane od Członków Giełdy
Transakcje pakietowe


Podmioty wspierające

Podmioty wspierające to:

  • Independent Software Vendor (ISV), czyli dostawcy oprogramowania klienckiego
  • Zewnętrzni Administratorzy
  • Operatorzy Telekomunikacyjni.

W linkach poniżej znajdą państwo listę podmiotów z ww. kategorii, które współpracują z Giełdą Papierów Wartościowych.

Dostawcy oprogramowania (ISV)
Lista zewnętrznych administratorów
Lista operatorów telekomunikacyjnych


Maklerzy

Maklerzy są to osoby, wyznaczone przez członka giełdy do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich wg obowiązujących przepisów. Kontrolę nad maklerami giełdowymi danego członka sprawuje makler nadzorujący, którego zadaniem jest nadzór, weryfikacja, kontrolowanie procedur i dopuszczanie maklerów giełdowych do przekazywania zleceń.

Makler nadzorujący
Makler giełdowy
Egzaminy dla kandydatów na maklerów nadzorujących
Kodeks dobrej praktyki domów maklerskich