Makler nadzorujący

Każdy Członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zobowiązany jest do zatrudnienia przynajmniej jednego maklera nadzorującego. Zadania oraz obowiązki maklera nadzorującego zostały wymienione w regulaminie giełdy oraz szczegółowych zasadach obrotu giełdowego.

Do zadań maklera nadzorującego należy:

  1. prowadzenie listy maklerów giełdowych członka giełdy,
  2. weryfikacja kwalifikacji i doświadczenia maklerów giełdowych zgodnie z kryteriami określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego (Rozdz. III § 6 pkt 4).
  3. nadzorowanie maklerów giełdowych członka giełdy,
  4. dopuszczanie maklerów giełdowych członka giełdy do przekazywania zleceń na giełdę,
  5. nadzorowanie przestrzegania wymagań regulacyjnych przy przekazywaniu zleceń maklerskich;
  6. zarządzanie tworzeniem i realizacją procedur dotyczących przekazywania zleceń na giełdę,
  7. działanie jako osoba pierwszego kontaktu dla upoważnionych pracowników giełdy oraz pozostałych członków giełdy w sprawie transakcji zawartych na giełdzie.

Warunki konieczne do uzyskania uprawnień maklera nadzorującego

Zgodnie z brzmieniem § 95 Regulaminu Giełdy maklerem nadzorującym może zostać osoba, która:

  1. jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  2. złożyła egzamin z zakresu znajomości przepisów i obowiązujących na giełdzie procedur dotyczących zasad przekazywania na giełdę zleceń maklerskich i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań,
  3. jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz.

Wpis przedstawiciela członka giełdy na listę maklerów nadzorujących

Wpisanie przedstawiciela członka giełdy na listę maklerów nadzorujących następuje po spełnieniu wymogów określonych przepisami obowiązującymi na giełdzie oraz po złożeniu wniosku o wpis kandydata na listę.

Wzór wniosku o wpisanie kandydata na listę maklerów nadzorujących stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający zdanie egzaminu ze znajomości przepisów obowiązujących na Giełdzie, zasad przekazywanych zleceń maklerskich i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań lub potwierdzenie, o którym mowa w § 95 ust. 5 Regulaminu Giełdy.

O wpisie na listę maklerów nadzorujących decyduje na wniosek członka giełdy Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik giełdy w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Makler nadzorujący zatrudniony przez jednego członka giełdy lub będący członkiem jego władz nie może być zatrudniony przez innego członka giełdy ani być członkiem władz innego członka giełdy.