Spółki zagraniczne

Informacja dotycząca szczególnego rodzaju ryzyk związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe emitowane przez podmioty zagraniczne.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwraca uwagę inwestorów dokonujących inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez podmioty z siedzibą poza terytorium Polski („emitenci zagraniczni”), że w przypadku emitentów zagranicznych czynniki ryzyka, związane z samą inwestycją jak i działalnością emitenta, nie powinny być utożsamiane jedynie z ryzykami charakterystycznymi dla podmiotów podlegających przepisom prawa polskiego.

Spółki zagraniczne, których instrumenty finansowe notowane są na rynkach organizowanych przez GPW, pochodzą z różnych regionów świata - zarówno z państw należących do Unii Europejskiej, jak i spoza Wspólnoty. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że prawa akcjonariuszy spółki zagranicznej oraz sposób ich realizacji mogą istotnie różnić się od praw akcjonariuszy spółki polskiej, utworzonej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółki zagraniczne mogą ponadto wypełniać obowiązki informacyjne w zakresie, który nie musi być tożsamy z zakresem określonym przez przepisy prawa polskiego.

Z racji różnic w krajowych systemach prawnych, emitenci zagraniczni podlegają innym przepisom nie tylko w zakresie regulacji korporacyjnych czy przepisów podatkowych, lecz również w zakresie np. postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, jak też innych postępowań o podobnym charakterze. Niekiedy rozwiązania prawne obowiązujące w innych państwach w sposób zasadniczy różnią się od rozwiązań dopuszczalnych w świetle prawa polskiego. W określonym zakresie spółki zagraniczne mogą być także wyłączone spod jurysdykcji polskich sądów powszechnych, jak również z nadzoru ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz nadzoru innych krajowych organów administracji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA podkreśla, że wskazane wyżej okoliczności winny być brane pod uwagę każdorazowo przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących papierów wartościowych emitentów zagranicznych. Decyzje takie powinna poprzedzać analiza odpowiedniego dokumentu informacyjnego emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk wynikających z odmienności prawnych i organizacyjnych obowiązujących w państwie siedziby lub państwie rejestracji danego podmiotu. Jeżeli sytuacja tego wymaga, rekomenduje się także konsultację z doradcą prawnym lub doradcą inwestycyjnym.