Dane rynkowe

Dynamiczny charakter rynków finansowych sprawia, że zapotrzebowanie na dane rynkowe nieustannie rośnie. GPW dostarcza kompletne informacje o notowaniach z warszawskiej giełdy wykorzystując zaawansowane rozwiązania technologiczne w celu dostarczenia danych w sposób szybki oraz rzetelny, zaspokajając potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym, takich jak dystrybutorzy informacji, podmioty wykorzystujące dane w aplikacjach do handlu automatycznego, zarządzania ryzykiem, analizy ilościowej, czy zarządzania portfelem.

Czytaj więcej
 

Dane czasu rzeczywistego

Szeroki zakres oferowanych danych czasu rzeczywistego obejmuje rynek główny GPW, NewConnect, Catalyst, Treasury BondSpot, TGE oraz GPW Benchmark. Odbiór danych z GPW możliwy jest poprzez bezpośrednie podłączenie do systemów informatycznych Giełdy, bądź za pośrednictwem dystrybutorów informacji udostępniających produkty informacyjne GPW (Giełda nie pośredniczy w nawiązywaniu takiej współpracy ani nie ingeruje w jej zasady, jednak w umowach zawartych między GPW a obiema firmami znajdują się zapisy zastrzegające, że zasady te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy Licencyjnej na Dane Rynkowe, jaką podpisuje z GPW każdy z podmiotów).

  Deklaracja Użytkownika (dane TBSP)

Czytaj więcej
  -15 min

Dane opóźnione

Opóźnienie danych w porównaniu z danymi czasu rzeczywistego wynosi 15 min.

Jeśli firma zamierza udostępnić dane giełdowe opóźnione o 15 minut, zobowiązana jest uprzednio podpisać z GPW Umowę Licencyjną na Dane Rynkowe (jest to taka sama umowa jak w przypadku dystrybucji danych w czasie rzeczywistym).

Czytaj więcej
Opłaty

Umowa Licencyjna na Dane Rynkowe zapewnia najwyższy standard oferowanych usług oraz przejrzysty system opłat, z podziałem na opłaty roczne oraz miesięczne.

Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021

Cennik obowiązujący od dnia 1 lipca 2020

Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020

Cennik obowiązujący od dnia 1 lutego 2019

Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019

Cennik obowiązujący od dnia 4 lipca 2018

Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018

Cennik obowiązujący od dnia 30 czerwca 2017

 
Giełda powiadomi Licencjobiorcę o zmianach w Cenniku z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem przed datą wejścia w życie takiej zmiany. Giełda może wprowadzić zmiany w Cenniku z krótszym wyprzedzeniem (na przykład przy obniżaniu Opłat lub wprowadzeniu alternatywnych struktur Opłat).
 
Opłaty roczne

Faktura z tytułu opłaty rocznej wystawiana jest przez GPW bezpośrednio po podpisaniu umowy, a jej wysokość jest uzależniona od sposobu odbierania danych z GPW, zakresu informacyjnego zamówionych serwisów i deklarowanego trybu przekazywania danych do klientów.

Czytaj więcej
Opłaty miesięczne

Jeżeli dystrybutor udostępnia klientom dane w czasie rzeczywistym, zobowiązany jest do uiszczania także opłaty miesięcznej za każdego abonenta otrzymującego takie dane. Opłaty miesięczne są opłatami ryczałtowymi – ich wysokość nie zależy od faktycznego czasu korzystania przez abonenta z serwisu (w ramach tej opłaty abonent może korzystać z danych przez cały czas trwania sesji giełdowych w trakcie całego miesiąca). Opłaty te są zróżnicowane w zależności od rodzaju abonenta (osoba fizyczna, prawna, dom maklerski - Członek Giełdy) oraz zakresu danych.

Czytaj więcej

 

 

Liczba instrumentów objętych zakresem danych oraz łączny obrót instrumentami objętymi zakresem danych
 
  Liczba instrumentów
(na dzień 30.09.2019)
Wartość obrotów Q1-Q3 2019 (PLN)
Rynek Regulowany - akcje i prawa do akcji 458 152 516 012 166,41
Rynek Regulowany (GPW i BondSpot) – obligacje 273 1 268 137 688,54
Rynek Regulowany - derywaty 749 147 854 198 937,53
     
ASO - akcje 382 1 077 365 913,02
ASO (GPW i BS) - obligacje 289 978 070 305,73
 

 

Aby określić koszty jakiejkolwiek działalności, GPW wybrała kalkulację opartą na rachunku kosztów oraz miejscu powstawania kosztów jako podstawę metodyki rachunkowości. Wyniki wybranej metodyki ABC identyfikują działania w organizacji i przypisują koszt każdej działalności i produktowi. Korzystając z kalkulacji kosztów działalności, GPW jest w stanie uzyskać dokładniejsze kalkulacje kosztów dla każdej z prowadzonych działalności.

 

Lista dystrybutorów (88)

Nazwa Kraj Strona www
 
Pozostałe produkty

Dane przetworzone i wskaźniki

Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

Dane udostępniane są w przyjaznych dla użytkowników formatach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

Czytaj więcej