Egzaminy dla kandydatów na maklerów nadzorujących

Egzamin dla kandydatów na maklerów nadzorujących muszą zdać wszystkie osoby przewidziane przez członków giełdy do pełnienie tej funkcji za wyjątkiem osób zatrudnionych przez zagraniczne firmy inwestycyjne, prowadzące działalność na giełdzie przy wykorzystywaniu środka porozumiewania się na odległość, z zagranicznej siedziby lub oddziału, posiadających odpowiednie uprawnienia nadane przez zagraniczną giełdę papierów wartościowych, której zagraniczna firma inwestycyjna jest członkiem, i z którą giełda posiada porozumienie.

Wszelkie informacje n/t egzaminu dla kandydatów na maklerów nadzorujących można uzyskać w Zespole Członków Giełdy:

Zakres egzaminu

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje znajomość:

1) Regulaminu Giełdy i Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, ze szczególnym uwzględnieniem:
     a) zasad działania członków giełdy i animatorów rynku,
     b) zasad notowań na rynku kasowym, terminowym oraz w systemie animatora rynku,
     c) transakcji szczególnych.
2) uchwał dotyczących obrotu giełdowego lub działalności członków giełdy;
3) uchwał, wytycznych i zaleceń Zarządu Giełdy dotyczących obrotu giełdowego lub działalności członków giełdy.

Terminy szkoleń i egzaminów dla kandydatów na maklerów nadzorujących

ROK 2021
Szkolenie Egzamin* Informacje dodatkowe
11 marca 18 marca szkolenie i egzamin
organizowane w trybie on-line**
17 czerwca 24 czerwca szkolenie i egzamin
organizowane w trybie on-line**
23 września 30 września szkolenie i egzamin
organizowane w trybie on-line**
9 grudnia 16 grudnia szkolenie i egzamin
organizowane w trybie on-line**

* w przypadku dużej liczby kandydatów mogą zostać wyznaczone dodatkowe terminy egzaminów.
** do odwołania.

Zgłoszenia

Do egzaminu na maklera nadzorującego mogą przystępować wyłącznie maklerzy papierów wartościowych wpisani na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

UWAGA!
W przypadku maklerów nadzorujących zatrudnionych przez zagraniczne firmy inwestycyjne, prowadzące działalność na giełdzie bez otwierania oddziału na terytorium Polski przy wykorzystywaniu środka porozumiewania się na odległość, z zagranicznej siedziby lub oddziału nie stosuje się wymogu wpisu na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Warunek powyższy nie ma zastosowania również w przypadku maklerów nadzorujących wyznaczonych przez członków giełdy, jeżeli zakres obowiązków maklera nadzorującego nie obejmuje nadzoru nad przekazywaniem zleceń maklerskich.

Kandydat może zgłosić się do egzaminu indywidualnie (przekazując na Giełdę właściwy wniosek rejestrowy do egzaminu), lub może zostać zgłoszony przez członka giełdy.
Dopuszcza się również możliwość zgłoszenia na egzamin maklerów przez podmiot będący w trakcie procedury dopuszczeniowej o członkostwo na giełdzie.

Zgłoszenie na szkolenie do egzaminu należy składać w Kancelarii Giełdy (fax. 0 22 537 77 90) na odpowiednio wypełnionym wniosku rejestrowym.

Zgłoszenia na egzamin należy składać w Kancelarii Giełdy (fax. 0 22 537 77 90) na odpowiednio wypełnionym wniosku rejestrowym.

Zgłoszenia na egzamin dla maklerów nadzorujących przyjmowane będą nie później niż na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może wyrazić zgodę na przyjęcie zgłoszenia po tym terminie.

Opłaty

Egzamin na maklera nadzorującego jest odpłatny. Opłata ustalona jest w wysokości 500 zł + VAT (pięćset złotych).

Opłata wnoszona jest przez kandydata na maklera nadzorującego lub delegującego go członka giełdy. Opłata za egzamin nie podlega zwrotowi, jeżeli kandydat na maklera nadzorującego nie przystąpi do egzaminu lub zostanie z niego wykluczony.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających kandydatowi wydelegowanemu przez członka giełdy przystąpienie do egzaminu, członek giełdy może wydelegować na jego miejsce inną osobę powiadamiając o tym fakcie giełdę najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczoną datą egzaminu.

Egzamin

Egzamin ma formę egzaminu teoretycznego. Składa się z 30 pytań i twa 45 minut. Pytania mają wyłącznie charakter zamknięty. Do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu, kandydat musi odpowiedzieć pozytywnie na minimum 20 pytań.

Komisja może wykluczyć z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez Komisję materiałami pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu.

W przypadku stwierdzenia, iż praca nie została wykonana samodzielnie przez uczestnika egzaminu Komisja ma prawo unieważnić egzamin danej osoby.

W szczególnych przypadkach Komisja ma również prawo unieważnić cały egzamin.

Wyniki

Wyniki egzaminu ogłaszane są w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w terminie trzech dni roboczych od daty egzaminu lub innym ustalonym przez Przewodniczącego.
Osoba egzaminowana może złożyć do Komisji odwołanie od wyników egzaminu.
Termin na złożenie odwołania wynosi dwa dni robocze od daty ogłoszenia wyników.
Odwołanie musi mieć formę pisemną i należy je składać w Kancelarii Giełdy.
Komisja egzaminacyjna rozpatruje odwołania w ciągu trzech dni roboczych od upływu terminu składania odwołań.

Dział Notowań zawiadamia kandydatów na maklerów nadzorujących lub delegujących ich członków giełdy o wynikach egzaminu oraz wystawia stosowne zaświadczenia dla maklerów, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu.

Okres ważności uznawania zdanego egzaminu na maklerów nadzorujących

Okres, po którym makler nadzorujący, po skreśleniu go z listy maklerów nadzorujących, zobowiązany jest ponownie złożyć egzamin przed powtórnym wpisaniem go na listę maklerów nadzorujących na giełdzie wynosi 12 miesięcy. Również okres pomiędzy dniem złożenia egzaminu a dniem złożenia wniosku o wpis na listę maklerów nadzorujących wynosi 12 miesięcy.

Makler nadzorujący, który został skreślony przez Zarząd Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika giełdy z listy maklerów nadzorujących w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów obowiązujących na giełdzie, zobowiązany jest ponownie złożyć egzamin przed powtórnym wpisaniem go na listę maklerów nadzorujących.