Makler Giełdowy

Makler giełdowy jest odpowiedzialny w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich oraz weryfikację ich zgodności z regulacjami obowiązującymi na giełdzie.

Poprzez przekazanie zlecenia rozumie się w szczególności jego weryfikację i autoryzację zgodnie z wewnętrznymi regulacjami członka giełdy, w sposób umożliwiający członkowi giełdy przyporządkowanie zlecenia do danego maklera giełdowego.

Zgodnie z brzmieniem § 92 ust. 3 Regulaminu Giełdy Maklerem giełdowym może zostać osoba, która:

  1. jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF,
  2. posiada odpowiednie, zweryfikowane przez członka giełdy, kwalifikacje i doświadczenie, zapewniające sprawność i bezpieczeństwo obrotu giełdowego,
  3. jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz.

Warunek określony w ust. 3 pkt 1) nie ma zastosowania do maklerów giełdowych:

  1. wyznaczonych przez członków giełdy będących zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, prowadzącymi działalność na giełdzie bez konieczności otwierania oddziału na terytorium Polski, lub
  2. wyznaczonych przez innych członków giełdy, jeżeli zakres obowiązków maklera giełdowego nie obejmuje przekazywania, modyfikowania lub anulowania zleceń maklerskich na rachunek klienta.