Ład korporacyjny

 1. 1

  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W RAPORCIE ROCZNYM ZA ROK 2016

  GPW od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. od 5 listopada 2010 r., przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” („DPSN”), które obowiązywały do 31 grudnia 2015 r. W 2016 r. GPW przestrzegała wszystkich zasad ujętych w tym zbiorze. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (http://www.gpw.pl) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

  Od 1 stycznia 2016 r. Spółka stosuje nowe zasady wydane przez organizatora obrotu – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (http://www.gpw.pl) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

  GPW przestrzega większości rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach, za wyjątkiem zasady VI.Z.2., wskazującej minimum 2-letni okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji. Niestosowanie tej zasady wynika z faktu, że do programu motywacyjnego Spółki, przyjętego przed wejściem w życie Dobrych Praktyk, wprowadzono akcje fantomowe, w przypadku których termin realizacji wynosi 1 rok. Niemniej akcje fantomowe są jednym z trzech, mniej istotnym pod względem udziału, elementem motywowania. Największą wagę w systemie motywowania zarządu w 2016 r. miał tzw. bank premii, z którego wypłata podlega rozliczeniu w równych częściach w kolejnych trzech latach (szerszy opis znajduje się w rozdziale Polityka wynagrodzeń).

  Ponadto, w odniesieniu do rekomendacji I.R.2. GPW informuje, że funkcjonująca w spółce polityka prowadzenia działalności sponsoringowej i charytatywnej nie ma formy dokumentu. Spółka opracowała taki dokument w 2016 r. na podstawie wytycznych uzyskanych od Ministerstwa Skarbu Państwa, ale jest on w trakcie konsultacji wewnętrznych i nie jest dokumentem obowiązującym. W zakresie takiej aktywności GPW kieruje się zasadą koncentracji na podstawowym obszarze działalności biznesowej.

  I tak, wartość darowizn GPW wyniosła w 2016 r. 3,1 mln zł, z czego 3 mln zł zasiliło fundusz Polskiej Fundacji Narodowej. Pozostała część została przekazana Fundacji L. Pagi (34,4 tys. zł), Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (10 tys. zł), darowizna dla Caritas na obóz letni dla dzieci (10 tys zł.) oraz na promocję Polskiego Rynku Kapitałowego wśród przedsiębiorców Chińskiej Republiki Ludowej (28,5 tys zł.). Wydatki na działalność sponsoringową wyniosły 530,3 tys. zł i były przeznaczane głównie na:

  • bezpośrednie wsparcie sprzedaży usług i produktów GPW (głównie konferencje branżowe: Polish Capital Markets Day w Nowym Jorku, w Paryżu, w Londynie i w Sztokholmie - GPW była współorganizatorem tych konferencji, FOW Derivatives World CEE – poświęcona instrumentom pochodnym, konferencje i działalność Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualny, nakierowane na promocję Giełdy wśród inwestorów indywidualnych),
  • wsparcie wydarzeń poświęconych problematyce rynku kapitałowego (w szczególności: konferencje organizowane przez Izbę Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – XI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Europejski Kongres Finansowy).

  Dodatkowo GPW współpracowała z wieloma fundacjami, izbami gospodarczymi i instytucjami przy organizacji wydarzeń i konferencji poświęconych tematyce gospodarczej i rynku kapitałowego.
  W szczególności z: Fundacją Instytut Studiów Wschodnich i Polską Fundacją Narodową przy organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy gdzie tematem przewodnim było Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni, z Fundacją im. Lesława A. Pagi (głównie w zakresie projektów szkoleniowo-edukacyjnych poświęconych tematyce rynku kapitałowego), z Regionalną Izbą Gospodarczą (VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw), oraz z Międzykomunalną Spółką Akcyjną „MUNICIPIUM” (XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów).

  Dodatkowo GPW współpracowała z wieloma fundacjami, towarzystwami i organizacjami przy organizacji wydarzeń i konferencji poświęconych tematyce gospodarczej i rynku kapitałowego. W szczególności z: Fundacją Polski Instytut Dyrektorów przy organizacji konferencji poświęconych problematyce ładu korporacyjnego, z Fundacją im. Lesława A. Pagi (głównie w zakresie projektów szkoleniowo-edukacyjnych poświęconych tematyce rynku kapitałowego), z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości (Europejski Kongres Gospodarczy, Wschodni Kongres Gospodarczy).

  Ponadto, GPW podlega „Zasadom Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (ZŁK), wydanym
  22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), będącym zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej KNF (http://www.knf.gov.pl), w części Dla rynku – Zasady ładu korporacyjnego.

  Giełda stosuje zasady wymienione w Ładzie Korporacyjnym dla Instytucji Nadzorowanych, z wyłączeniem zasad określonych w: §10 ust. 2, §12 ust. 1, oraz §28 ust. 4, a także z wyłączeniem zasad określonych w: §53, §54 pkt 1-3, §55, §56, §57, które są nieadekwatne do przedmiotu działalności GPW – GPW nie zarządza aktywami na rachunek klienta. Dwie zasady, są również nieadekwatne do wprowadzonej przez GPW struktury organizacyjnej: § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2, ponieważ GPW wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka, którym kieruje Compliance Officer.

  Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy i § 12 ust. 1 w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej uzasadnione jest niezakończonym procesem prywatyzacji Spółki przez Skarb Państwa. Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej uzasadnione jest zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania podlegającym ocenie organu stanowiącego. Polityka wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje nie będących członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy, którym jest Spółka reprezentowana przez Zarząd i kontrolowana przez Radę Giełdy.

  Zwiń
 2. 2

  INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ GPW DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

 3. 3

  AUDYTOR

  Sposób wyboru firmy audytorskiej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określony jest w wewnętrznym dokumencie „Polityka i procedury wyboru formy audytorskiej”. Został on przygotowany zgodnie z wymogami:

  • Rozporządzenia 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz
  • Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

  W ww. dokumencie określony jest maksymalny okres przez jaki ta sama firma audytorska lub inna wchodząca w skład jej sieci może świadczyć usługi badania sprawozdań finansowych i wynosi on 5 lat. Po tym okresie ta sama firma audytorska ani żadna inna wchodząca w skład jej sieci nie może zostać ponownie wybrana do badania sprawozdań finansowych GPW przez okres kolejnych 4 lat.

  Wybór firmy audytorskiej należy do kompetencji Rady Giełdy. Procedurę wyboru nowego audytora rozpoczyna Uchwała Rady Giełdy w sprawie wyboru firmy audytorskiej, następnie firmy audytorskie są zapraszane do składania ofert na badania. Rada Giełdy wybiera ofertę firmy audytorskiej po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu zapewnienie niezależnego i równego wyboru najlepszej oferty kierując się szeregiem określonych kryteriów (m.in. doświadczeniem i pozycją na rynku usług audytorskich, znajomością zagadnień rynku finansowego, świadczeniem usług audytorskich na rzecz spółek publicznych, ceną za usługę). Organem odpowiedzialnym za przedstawienie rekomendacji firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Radzie Giełdy jest Komitet Audytu. Rada Giełdy, jako organ uprawniony do wyboru audytora podejmuje uchwałę o wyborze firmy audytorskiej. Zarząd Giełdy zawiera umowę z firmą audytorską.

  Czytaj więcej
 4. 4

  POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

  W spółce nie została opracowana formalna polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów, niemniej realizowana polityka kadrowa GPW we wszystkich procesach, a w szczególności rekrutacji, oceny wyników pracy, awansu i rozwoju zawodowego uwzględnia takie elementy różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe uznając różnorodność i równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i utrzymać utalentowanych pracowników oraz wykorzystać ich pełen potencjał zawodowy. Spółka będzie dążyć do sformalizowania obecnie realizowanych zasad w obszarze różnorodności w postaci polityki różnorodności.

  Czytaj więcej
 5. 5

  ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

  Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r.

  Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w sprawie
  stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
  wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
   

  1. Po zapoznaniu się z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej Zasad), wydanych w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza oraz Zarząd GPW zgodnie oświadczają o stosowaniu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) Zasad, z wyłączeniem określonych w p. 2.
  2. Jednocześnie Rada Nadzorcza i Zarząd GPW informuje o odstąpieniu od stosowania Zasad określonych w: § 53, § 54 pkt. 1-3, § 55, § 56, § 57, z uwagi na ich nieadekwatność do przedmiotu działalności GPW jako podmiotu nadzorowanego. GPW nie zarządza aktywami na rachunek klienta.
  3. Ponadto Rada Nadzorcza i Zarząd GPW informuje, z uwagi na fakt, że adresatami niektórych zaleceń zawartych w zbiorze zasad są akcjonariusze spółki, do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia GPW zostanie wprowadzony punkt umożliwiający akcjonariuszom zapoznanie się z Zasadami i ewentualne wypowiedzenie się co do ich treści.
    
    Prezes Rady Giełdy   Prezes Zarządu
         
    dr Wiesław Rozłucki   Paweł Tamborski  Uchwała nr 23
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
  z dnia 25 czerwca 2015 r.


  w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego 
  dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego


  W związku z określeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

  § 1.

  Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

  § 2.

  Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasad określonych:

  1) w § 10 ust. 2 w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;

  2) w § 12 ust. 1 w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;

  3) w § 28 ust. 4 w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Ocena zasad ładu - oświadczenie Rady Giełdy

  Rada Giełdy, zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonała oceny stosowania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powyższych Zasad.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych za wyjątkiem:

  • 7 zasad, które są nieadekwatne do przedmiotu działalności prowadzonej przez GPW, wymienionych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (od § 53 do § 57) - GPW nie zarządza aktywami klienta;
    
  • 2 zasad, które są nieadekwatne do wprowadzonej przez GPW struktury organizacyjnej (§ 49 ust. 4 i § 52 ust. 2) - GPW wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka, którym kieruje Compliance Officer;
    
  • 3 zasad, od których stosowania odstąpiono decyzją Walnego Zgromadzenia GPW (§ 10 ust. 2, § 12 ust. 1, § 28 ust. 4 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego).


  Warszawa, dnia 30 marca 2016 r.

        Prezes Rady Giełdy
         
        dr Wojciech Nagel  Warszawa, 27 luty 2017 r.

  Oświadczenie Rady Giełdy dot. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez GPW w 2016 roku.

  Rada Giełdy, zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonała oceny stosowania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powyższych Zasad.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2016 roku za wyjątkiem:

  • 7 zasad, które nie mają zastosowania do przedmiotu działalności prowadzonej przez GPW, wymienionych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (od § 53 do § 57). GPW nie zarządza aktywami klienta.
    
  • 2 zasad, które nie mają zastosowania do wprowadzonej przez GPW struktury organizacyjnej (§ 49 ust. 4 i § 52 ust. 2). GPW wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka, którym kieruje Compliance Officer.
    
  • 1 zasady (§ 30 ust. 4), dot. Polityki Wynagradzania, która nie ma zastosowania w zakresie systemu motywacyjnego w stosunku do 1 z Wiceprezesów spółki, z uwagi na zmianę uwarunkowań prawnych dot. wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa.
    
  • 3 zasad, od których stosowania odstąpiono (§ 10 ust. 2, § 12 ust. 1, § 28 ust. 4 - Uchwała ZWZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.
    
        Prezes Rady Giełdy
         
        dr Wojciech Nagel

   

  Czytaj więcej