Ład korporacyjny

 1. 1

  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W RAPORCIE ROCZNYM ZA ROK 2020

  ZASADY I ZAKRES STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO

  Od dnia dopuszczenia akcji Spółki GPW do obrotu na rynku regulowanym, tj. od 5 listopada 2010 r., GPW przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez warszawską giełdę jako organizatora obrotu. Spółka od 1 stycznia 2016 r. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (http://www.gpw.pl) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych. GPW przestrzega wszystkich rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach, które dotyczą Spółki. GPW stosuje się do zasad zawartych w Dobrych Praktykach, które dotyczą Spółki za wyjątkiem zasady VI.Z.2., wskazującej minimum 2-letni okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji. Niestosowanie tej zasady wynika z faktu, że w programach motywacyjnych Spółki, przyjętych przed wejściem w życie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, wykorzystywane były akcje fantomowe jako element motywowania członków zarządu. Termin pomiędzy ich przyznaniem, a wynikającą z nich realizacją wynosił 1 rok. Taki program motywacyjny był stosowany do czasu zawarcia z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zgodnie w związku z przepisami wprowadzonymi Ustawą z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W grudniu 2019 r., w związku z rozliczeniem realizacji celów przez Członków Zarządu za 2017 r., zostały przyznane akcje fantomowe jednemu Członkowi Zarządu, w związku obowiązującą dla części tego roku umowa o prace, zawierającą akcje fantomowe jako element systemu motywacyjnego. Ponadto, w odniesieniu do rekomendacji I.R.2. Dobrych Praktyk GPW informuje, że funkcjonująca w Spółce polityka prowadzenia działalności sponsoringowej i charytatywnej obowiązują na podstawie regulacji wewnętrznych Spółki. Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej zostały uregulowane wewnętrznie poprzez Zasady działalności sponsoringowej prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone 12 lutego 2018 r., a zasady prowadzenia działalności charytatywnej uregulowano poprzez procedurę przyznawania darowizn wprowadzoną 26 kwietnia 2018 r. W 2020 r. spółka realizowała swoje wydatki sponsoringowe i darowizny zgodnie z obowiązującymi procedurami.

  Zwiń
 2. 2

  INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ GPW DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

 3. 3

  AUDYTOR

  Sposób wyboru firmy audytorskiej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określony jest w wewnętrznym dokumencie „Polityka i procedury wyboru formy audytorskiej”. Został on przygotowany zgodnie z wymogami:

  • Rozporządzenia 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz
  • Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

  W ww. dokumencie określony jest maksymalny okres przez jaki ta sama firma audytorska lub inna wchodząca w skład jej sieci może świadczyć usługi badania sprawozdań finansowych i wynosi on 5 lat. Po tym okresie ta sama firma audytorska ani żadna inna wchodząca w skład jej sieci nie może zostać ponownie wybrana do badania sprawozdań finansowych GPW przez okres kolejnych 4 lat.

  Wybór firmy audytorskiej należy do kompetencji Rady Giełdy. Procedurę wyboru nowego audytora rozpoczyna Uchwała Rady Giełdy w sprawie wyboru firmy audytorskiej, następnie firmy audytorskie są zapraszane do składania ofert na badania. Rada Giełdy wybiera ofertę firmy audytorskiej po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu zapewnienie niezależnego i równego wyboru najlepszej oferty kierując się szeregiem określonych kryteriów (m.in. doświadczeniem i pozycją na rynku usług audytorskich, znajomością zagadnień rynku finansowego, świadczeniem usług audytorskich na rzecz spółek publicznych, ceną za usługę). Organem odpowiedzialnym za przedstawienie rekomendacji firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Radzie Giełdy jest Komitet Audytu. Rada Giełdy, jako organ uprawniony do wyboru audytora podejmuje uchwałę o wyborze firmy audytorskiej. Zarząd Giełdy zawiera umowę z firmą audytorską.

  Czytaj więcej
 4. 4

  POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

  Różnorodność i otwartość to wartości będące integralną częścią działań biznesowych Giełdy. Giełda traktuje różnorodność jako jeden z atrybutów kultury organizacyjnej, pozwalający na realizację celów strategicznych w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Realizując strategię różnorodności Giełda wzmacnia innowacyjność i wszechstronność, wynikającą ze zrównoważonych poglądów kształtujących organizację. 

  W spółce została opracowana i przyjęta przez Radę Giełdy formalna polityka różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu Giełdy. Celem niniejszej polityki jest zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań przez Zarząd Giełdy poprzez wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji w Zarządzie, stosując w pierwszej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające z różnorodności.

  Realizowana polityka kadrowa GPW we wszystkich procesach, a w szczególności rekrutacji, oceny wyników pracy, awansu i rozwoju zawodowego uwzględnia takie elementy różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe uznając różnorodność i równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i utrzymać utalentowanych pracowników oraz wykorzystać ich pełen potencjał zawodowy.

  Powyższe kryteria w zakresie różnorodności są rekomendowane dla Akcjonariuszy przy wyborze Członków Rady Giełdy.

  21.01.2021 r. Zarząd GPW przyjął także politykę różnorodności w odniesieniu do pracowników, której celem jest określenie zasad realizowanych w procesach rekrutacyjnych pracowników zapewniających dobór kompetentnych pracowników, posiadających zróżnicowaną wiedzę, doświadczenie, adekwatne wykształcenie, bez względu na pochodzenie, pozwalające na kompleksowe i profesjonalne działanie Giełdy z uwzględnieniem zasad różnorodności i wynikających z tego korzyści.

  Czytaj więcej
 5. 5

  ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

                                                                                                                                                               Warszawa, 10 marca 2021 r.

   

  Oświadczenie Rady Giełdy dot. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez GPW w 2020 roku.

   

  Rada Giełdy, zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonała oceny stosowania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powyższych Zasad.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2020 roku za wyjątkiem:

  • 3 zasad, od których stosowania odstąpiono (§ 10 ust. 2, § 12 ust. 1, § 28 ust. 4 - Uchwała ZWZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego).
  • 7 zasad, które nie mają zastosowania do przedmiotu działalności prowadzonej przez GPW, wymienionych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (od § 53 do § 57). GPW nie zarządza aktywami klienta.

   

   

  Prezes Rady Giełdy

  Dominik Kaczmarski
   


  Warszawa, 27 kwietnia 2020 r.

  Oświadczenie Rady Giełdy dot. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez GPW w 2019 roku.

  Rada Giełdy, zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonała oceny stosowania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powyższych Zasad.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2019 roku za wyjątkiem:

  • 7 zasad, które nie mają zastosowania do przedmiotu działalności prowadzonej przez GPW, wymienionych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (od § 53 do § 57). GPW nie zarządza aktywami klienta.
    
  • 2 zasad, które nie mają zastosowania do wprowadzonej przez GPW struktury organizacyjnej (§ 49 ust. 4 i § 52 ust. 2). GPW wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka, którym kieruje Compliance Officer.
    
  • 3 zasad, od których stosowania odstąpiono (§ 10 ust. 2, § 12 ust. 1, § 28 ust. 4) Uchwałą ZWZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.
    
        Prezes Rady Giełdy
         
        Jakub Modrzejewski  Warszawa, 25 lutego 2019 r.

  Oświadczenie Rady Giełdy dot. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez GPW w 2018 roku.

  Rada Giełdy, zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonała oceny stosowania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powyższych Zasad.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2018 roku za wyjątkiem:

  • 7 zasad, które nie mają zastosowania do przedmiotu działalności prowadzonej przez GPW, wymienionych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (od § 53 do § 57). GPW nie zarządza aktywami klienta.
    
  • 2 zasad, które nie mają zastosowania do wprowadzonej przez GPW struktury organizacyjnej (§ 49 ust. 4 i § 52 ust. 2). GPW wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka, którym kieruje Compliance Officer.
    
  • 3 zasad, od których stosowania odstąpiono (§ 10 ust. 2, § 12 ust. 1, § 28 ust. 4) Uchwałą ZWZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.
    
        Prezes Rady Giełdy
         
        Jakub Modrzejewski  Warszawa, 19 lutego 2018 r.

  Oświadczenie Rady Giełdy dot. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez GPW w 2017 roku.

  Rada Giełdy, zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonała oceny stosowania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powyższych Zasad.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2017 roku za wyjątkiem:

  • 7 zasad, które nie mają zastosowania do przedmiotu działalności prowadzonej przez GPW, wymienionych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (od § 53 do § 57). GPW nie zarządza aktywami klienta.
    
  • 2 zasad, które nie mają zastosowania do wprowadzonej przez GPW struktury organizacyjnej (§ 49 ust. 4 i § 52 ust. 2). GPW wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka, którym kieruje Compliance Officer.
    
  • 3 zasad, od których stosowania odstąpiono (§ 10 ust. 2, § 12 ust. 1, § 28 ust. 4) Uchwała ZWZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.
    
        Prezes Rady Giełdy
         
        dr Wojciech Nagel  Warszawa, 27 luty 2017 r.

  Oświadczenie Rady Giełdy dot. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez GPW w 2016 roku.

  Rada Giełdy, zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonała oceny stosowania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powyższych Zasad.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2016 roku za wyjątkiem:

  • 7 zasad, które nie mają zastosowania do przedmiotu działalności prowadzonej przez GPW, wymienionych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (od § 53 do § 57). GPW nie zarządza aktywami klienta.
    
  • 2 zasad, które nie mają zastosowania do wprowadzonej przez GPW struktury organizacyjnej (§ 49 ust. 4 i § 52 ust. 2). GPW wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka, którym kieruje Compliance Officer.
    
  • 1 zasady (§ 30 ust. 4), dot. Polityki Wynagradzania, która nie ma zastosowania w zakresie systemu motywacyjnego w stosunku do 1 z Wiceprezesów spółki, z uwagi na zmianę uwarunkowań prawnych dot. wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa.
    
  • 3 zasad, od których stosowania odstąpiono (§ 10 ust. 2, § 12 ust. 1, § 28 ust. 4 - Uchwała ZWZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.
    
        Prezes Rady Giełdy
         
        dr Wojciech Nagel  Ocena zasad ładu - oświadczenie Rady Giełdy

  Rada Giełdy, zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonała oceny stosowania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powyższych Zasad.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych za wyjątkiem:

  • 7 zasad, które są nieadekwatne do przedmiotu działalności prowadzonej przez GPW, wymienionych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (od § 53 do § 57) - GPW nie zarządza aktywami klienta;
    
  • 2 zasad, które są nieadekwatne do wprowadzonej przez GPW struktury organizacyjnej (§ 49 ust. 4 i § 52 ust. 2) - GPW wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka, którym kieruje Compliance Officer;
    
  • 3 zasad, od których stosowania odstąpiono decyzją Walnego Zgromadzenia GPW (§ 10 ust. 2, § 12 ust. 1, § 28 ust. 4 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego).


  Warszawa, dnia 30 marca 2016 r.

        Prezes Rady Giełdy
         
        dr Wojciech Nagel  Uchwała nr 23
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
  z dnia 25 czerwca 2015 r.


  w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego 
  dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego


  W związku z określeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

  § 1.

  Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

  § 2.

  Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasad określonych:

  1) w § 10 ust. 2 w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;

  2) w § 12 ust. 1 w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;

  3) w § 28 ust. 4 w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r.

  Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w sprawie
  stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
  wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
   

  1. Po zapoznaniu się z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej Zasad), wydanych w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza oraz Zarząd GPW zgodnie oświadczają o stosowaniu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) Zasad, z wyłączeniem określonych w p. 2.
  2. Jednocześnie Rada Nadzorcza i Zarząd GPW informuje o odstąpieniu od stosowania Zasad określonych w: § 53, § 54 pkt. 1-3, § 55, § 56, § 57, z uwagi na ich nieadekwatność do przedmiotu działalności GPW jako podmiotu nadzorowanego. GPW nie zarządza aktywami na rachunek klienta.
  3. Ponadto Rada Nadzorcza i Zarząd GPW informuje, z uwagi na fakt, że adresatami niektórych zaleceń zawartych w zbiorze zasad są akcjonariusze spółki, do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia GPW zostanie wprowadzony punkt umożliwiający akcjonariuszom zapoznanie się z Zasadami i ewentualne wypowiedzenie się co do ich treści.
    
    Prezes Rady Giełdy   Prezes Zarządu
         
    dr Wiesław Rozłucki   Paweł Tamborski

   

  Czytaj więcej
 6. 6

  ZASADY ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W GPW

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. posiada przejrzyste zasady zarządzania konfliktami interesów zawarte w Zasadach zarządzania konfliktami interesów w GPW.

  Zasady zarządzania konfliktami interesów w GPW mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, ich identyfikację, monitoring oraz zarządzanie konfliktami w przypadku ich wystąpienia dla zapewnienia działania przez GPW w sposób rzetelny, przejrzysty i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ładu korporacyjnego.

  Zasady zarządzania konfliktami interesów w GPW określają:

  1. Pojęcie konfliktu interesów
  2. Zasady postępowania w odniesieniu do Klientów GPW
  3. Zasady postępowania w odniesieniu do podmiotów z Grupy Kapitałowej GPW
  4. Zasady postępowania w odniesieniu do Pracowników
  5. Zasady postępowania w odniesieniu do Członków Zarządu Giełdy
  6. Informacje dotyczące postępowania w odniesieniu do Członków Rady Giełdy
  7. Zasady przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów
  8. Sposób prowadzenia rejestru zdarzeń dotyczących potencjalnych lub rzeczywistych przypadków konfliktu interesów

  Pracownicy GPW mają obowiązek dbać o reputację i wizerunek GPW. Każdy Pracownik obowiązany jest postępować uczciwie, etycznie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, a także unikać sytuacji, w której może dojść do powstania konfliktu interesów, a w przypadku jego powstania bezwzględnie stosować się do postanowień Zasad oraz Kodeksu etyki i dążyć do tego, żeby reputacja GPW nie doznała uszczerbku. Pracownicy obowiązani są informować o każdym dostrzeżonym przypadku naruszenia niniejszych zasad.

  Komórką organizacyjną zapewniającą wsparcie Pracownikom w identyfikacji okoliczności lub sytuacji stanowiących konflikt interesów lub interpretacji zapisów Zasad, w tym wątpliwości co do podejmowania dodatkowej działalności przez Pracownika, jest Dział Compliance i Ryzyka.

  Zarząd Giełdy, za pośrednictwem Działu Compliance i Ryzyka, informuje Komisję Nadzoru Finansowego o zaistnieniu Istotnego Konfliktu Interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu. Rada Giełdy sprawuje nadzór nad realizacją i funkcjonowaniem rozwiązań przewidzianych w niniejszej regulacji oraz ocenia ich adekwatność i skuteczność.

  Czytaj więcej
 7. 7

  KODEKS ETYKI

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. posiada przejrzyste zasady etyczne zawarte w Kodeksie etyki.

  Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Sukces i reputacja GPW nie zależą wyłącznie od jakości świadczonych przez GPW usług, ale również od tego, w jaki sposób prowadzona jest działalność. Celem Kodeksu etyki jest określenie zbioru wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy pracownik GPW, aby zapewnić funkcjonowanie GPW nie tylko w sposób zgodny z prawem, ale również uczciwy i etyczny.

  Kodeks etyki określa rolę wartości etycznych obowiązujących we wszystkich aspektach działalności GPW, opisuje przyjęte zasady postępowania, upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa, podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne, z poszanowaniem praw dostawców, klientów, pracowników i konkurencji.

  Kodeks etyki określa:
  1. Relacje z pracownikami
  2. Relacje z klientami
  3. Relacje z kontrahentami
  4. Relacje z konkurencją
  5. Etyczne działanie w zakresie komunikacji, promocji i reklamy
  6. Zasady etycznego postępowania pracowników GPW

  Czytaj więcej