Władze spółki

Najwyższym organem Giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i wynosi 3 lata.

Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego.

Zarząd Giełdy składa się z 3 do 5 członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Walne Zgromadzenie.

Marek DIETL - Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Czytaj więcej

Piotr BOROWSKI - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i opodatkowania przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Czytaj więcej

Dariusz KUŁAKOWSKI - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej

Izabela OLSZEWSKA - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej

Dominik KACZMARSKI - Prezes Rady Giełdy

Czytaj więcej

Izabela FLAKIEWICZ - Wiceprezes Rady Giełdy

Czytaj więcej

Michał BAŁABANOW - Sekretarz Rady Giełdy

Czytaj więcej

Janusz KRAWCZYK – Członek Rady Giełdy

Czytaj więcej

Filip PASZKE - Członek Rady Giełdy

Czytaj więcej

Leszek SKIBA - Członek Rady Giełdy

Czytaj więcej

Adam SZYSZKA - Członek Rady Giełdy

Czytaj więcej

KOMITET STRATEGII

 • Pan Filip Paszke – Przewodniczący
 • Pan Michał Bałabanow – Członek
 • Pani Izabela Flakiewicz – Członek
 • Pan Leszek Skiba – Członek
 • Pan Adam Szyszka – Członek

KOMITET REGULACJI I ŁADU KORPORACYJNEGO

 • Pan Michał Bałabanow – Członek
 • Pani Izabela Flakiewicz – Członek
 • Pan Dominik Kaczmarski – Członek
 • Pan Filip Paszke – Członek

KOMITET WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI

 • Pan Janusz Krawczyk – Przewodniczący
 • Pan Dominik Kaczmarski – Członek
 • Pan Filip Paszke – Członek

KOMITET AUDYTU

 • Pan Adam Szyszka – Przewodniczący
 • Pan Filip Paszke – Członek
 • Pan Leszek Skiba – Członek