Etyczne działanie

Etyczne działanie w zakresie komunikacji, promocji i reklamy

 • Wszystkie działania informacyjne, reklamowe, marketingowe oraz w zakresie PR GPW prowadzone są zgodnie z zasadami przejrzystości i otwartości informacyjnej z zachowaniem zasad ochrony informacji poufnych oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.
   
 • GPW zapewnia rzetelną i jasną informację o usługach i produktach, dbając aby informacja nie wprowadzała nikogo w błąd w szczególności w zakresie ryzyka związanego z instrumentami finansowymi dostępnymi w obrocie giełdowym.
   
 • Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy GPW nie może wprowadzać w błąd jej odbiorców, nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
   
 • Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy GPW nie może zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
   
 • GPW jako reklamodawca, a także zleceniodawca emisji reklamy w konkretnych środkach przekazu zobowiązuje się do przestrzegania zasady transparentności tak, aby odbiorca reklamy mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.
   
 • GPW zobowiązuje się do wykorzystywania w przekazie reklamowym/marketingowym/PR-owym danych statystycznych i informacji, zgodnych ze stanem faktycznym i przedstawionych w sposób poprawny metodologicznie, najbardziej aktualnych na moment tworzenia przekazu reklamowego.
   
 • GPW dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej, która nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
   
 • Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy dotyczący sposobów inwestowania nie może zawierać stwierdzeń wprowadzających odbiorców w błąd w szczególności co do szacowanego przyszłego dochodu, czynników wpływających na jego wysokość oraz możliwych korzyści finansowych.
   
 • Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy GPW nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiejkolwiek osoby fizycznej, w tym także powszechnie znanej bez uzyskania jej wcześniejszej zgody, ani też bez uprzedniej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej własnością konkretnej osoby, w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej rekomendacji.
   
 • GPW zobowiązuje się do udzielania przedstawicielom mediów pomocy (dozwolonej przepisami prawa) przy wyjaśnianiu oraz opisywaniu zjawisk i procesów związanych z działalnością GPW.