Polityka informacyjna GPW

Dokument „Polityka informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” stanowi zbiór zasad określających standard komunikacji Giełdy z podmiotami zewnętrznymi oraz zasady upowszechniania przez Spółkę informacji

 1. Dokument „Polityka informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” stanowi zbiór zasad określających standard komunikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka”) z podmiotami zewnętrznymi oraz zasady upowszechniania przez Spółkę informacji.
 2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako organizator obrotu i instytucja zaufania publicznego oraz jako spółka publiczna prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zapewniając uczestnikom rynku efektywny dostęp do spójnych  i rzetelnych informacji.
 3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji uwzględniał potrzeby jej akcjonariuszy, klientów i szeroko rozumianej opinii publicznej oraz był równy dla wszystkich zainteresowanych stron i realizowany z poszanowaniem przepisów prawa.
 4. Zakres udostępnianych przez Giełdę informacji jest określony obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Najważniejsze akty prawne i regulacje wewnętrzne mające wpływ na politykę informacyjną Giełdy to:
 1. Kodeks Spółek Handlowych,
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”),
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Rozporządzenie MiFIR) – od 3 stycznia 2018 r.,
 8. Regulamin Giełdy,
 9. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP,
 10. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu,
 11. uchwały Zarządu Giełdy.
 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wypełnia również obowiązki informacyjne wynikające ze stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego – „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” –oraz „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
 2. Politykę informacyjną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. koordynuje Zarząd. Komunikacja zewnętrzna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prowadzona przez:
 1. Prezesa i Członków Zarządu Spółki,
 2. Zespół Prasowy,
 3. Zespół Relacji Inwestorskich,
 4. Pracowników innych komórek organizacyjnych upoważnionych przez Zarząd.
 1. W ramach wypełniania ww. obowiązków Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. publikuje na stronie korporacyjnej (www.gpw.pl) oraz stronach dedykowanych rynkom NewConnect (www.newconnect.pl) i Catalyst (www.catalyst.pl) regulacje, regulaminy, uchwały i komunikaty dotyczące prowadzonych rynków oraz wyniki notowań, informacje i statystyki dotyczące obrotu.
 2. Strona główna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl) służy także szeroko rozumianej edukacji na temat funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Na stronie utworzono specjalne dedykowane zakładki tematyczne: Notowania, Regulacje, Spółki, Członkowie Giełdy, Dane rynkowe, Instrumenty oraz Relacje Inwestorskie. Jako spółka odpowiedzialna społecznie, GPW posiada serwis internetowy charakteryzujący się wysoką dostępnością i spełniający wymagania stawiane serwisom przyjaznym niepełnosprawnym, w tym niedowidzącym.
 3. Za obsługę informacyjną obecnych i potencjalnych akcjonariuszy oraz analityków finansowych odpowiedzialny jest Zespół Relacji Inwestorskich.
 4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wypełnia obowiązki informacyjne, którym podlegają wszystkie spółki giełdowe, zapewniając opinii publicznej równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. Informacje te są upubliczniane m.in. na stronie głównej GPW w zakładce Relacje Inwestorskie.
 5. Za kontakty z mediami odpowiedzialny jest Zespół Prasowy.
 6. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzi działania w zakresie komunikacji, promocji i edukacji, reprezentowania wobec Klientów, zewnętrznych kontrahentów oraz środków masowego przekazu w oparciu o zasady określone w Regulaminie Organizacyjnym GPW. Giełda stara się także przekazywać informacje o Spółce i jej działalności szeroko rozumianej opinii publicznej za pomocą dostępnych kanałów i form komunikacji, w tym poprzez strony internetowe, media, w tym media społecznościowe, konferencje i seminaria tematyczne.
 7. W serwisie www.gpw.pl znajduje się zakładka dedykowana mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 8. Za obsługę informacyjną Klientów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym GPW, odpowiadają w ramach swoich kompetencji poszczególne komórki organizacyjne:
 1. Dział Rozwoju Biznesu i Rynków – w zakresie produktów, programów i usług oferowanych przez GPW,
 2. Dział Notowań – w zakresie obsługi notowań na wszystkich rynkach prowadzonych przez GPW,
 3. Dział Emitentów – w zakresie dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu,
 4. Dział Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów – w zakresie rozwoju i sprzedaży produktów informacyjnych.
 1. W celu usprawnienia komunikacji, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rekomenduje interesariuszom zadawanie pytań drogą mailową na adres:
 1. (zapytania o charakterze ogólnym i dotyczącym działalności operacyjnej),
 2. ir@gpw.pl (zapytania dotyczące Giełdy jako spółki publicznej) oraz
 3. (zapytania kierowane przez media).
 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokłada starań aby na zapytania odpowiadać bez zbędnej zwłoki.