Polityka w zakresie relacji inwestorskich

Niniejszy dokument stanowi zbiór wytycznych określających standard komunikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka” lub „GPW”) – spółki publicznej z uczestnikami rynku kapitałowego oraz zasady upowszechniania przez GPW informacji z zakresu relacji inwestorskich.

Polityka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
w zakresie relacji inwestorskich

 

Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi zbiór wytycznych określających standard komunikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka” lub „GPW”) – spółki publicznej z uczestnikami rynku kapitałowego oraz zasady upowszechniania przez GPW informacji z zakresu relacji inwestorskich. Przez uczestników rynku kapitałowego rozumie się w tym dokumencie głównych, krajowych i zagranicznych, adresatów relacji inwestorskich Giełdy, czyli:

 • akcjonariuszy Spółki,
 • obligatariuszy Spółki,
 • inwestorów instytucjonalnych,
 • inwestorów indywidualnych,
 • analityków finansowych, maklerów i doradców inwestycyjnych,
 • przedstawicieli mediów finansowych.

 

Główne założenia

GPW traktuje obecność na rynku kapitałowym jako element długoterminowej strategii rozwoju, u której podstaw leży budowanie trwałych i profesjonalnych relacji z uczestnikami rynku kapitałowego i aktualnymi oraz potencjalnymi akcjonariuszami GPW.

W związku z tym, celem GPW w obszarze relacji inwestorskich jest prowadzenie proaktywnej, otwartej komunikacji z rynkiem kapitałowym, w sposób zapewniający równy dostęp do informacji (dotyczących w szczególności sytuacji finansowej, strategii rozwoju i ryzyk) wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Celem Giełdy jest ponadto:

 • formułowanie informacji w sposób zrozumiały i niewprowadzający w błąd,
 • terminowe przekazywanie informacji w zakresie możliwie najpełniej odpowiadającym potrzebom interesariuszy,
 • zachowanie zgodności z dobrymi praktykami, w szczególności z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, oraz z przepisami prawa określającymi m.in. zasady upubliczniania informacji przez podmioty mające status spółki publicznej.

 

Osoby odpowiedzialne za komunikację w ramach relacji inwestorskich

Komunikacja zewnętrzna w zakresie relacji inwestorskich Giełdy jest prowadzona przez:

 • Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za finanse
 • Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki,
 • Dyrektora i pracowników Działu Relacji Inwestorskich,
 • Rzecznika Prasowego Spółki (w zakresie kontaktów z dziennikarzami),
 • w szczególnych sytuacjach także przez Dyrektora Finansowego oraz przez Prezesów/Członków Zarządu spółek zależnych Giełdy.

 

Sposoby i kanały komunikacji

Oficjalnymi kanałami komunikacji Giełdy z uczestnikami rynku kapitałowego są:

 • walne zgromadzenia Spółki organizowane w miejscu i czasie, który umożliwia udział w obradach jak największemu gronu akcjonariuszy; GPW zapewnia transmisję walnych zgromadzeń w internecie prowadzoną w języku polskim i tłumaczoną na język angielski; ponadto Giełda dokłada starań, aby umożliwić akcjonariuszom komunikację dwustronną podczas walnego zgromadzenia i możliwość głosowania przez internet,
 • cykliczne (kwartalne, półroczne i roczne) raporty okresowe zawierające m. in. sprawozdanie finansowe oraz raporty bieżące dotyczące w szczególności zdarzeń o charakterze cenotwórczym; raporty okresowe i bieżące są sporządzane zgodnie z regulacjami dotyczącymi obowiązków informacyjnych spółki publicznej,
 • strona korporacyjna (www.gpw.pl), a w szczególności jej sekcja poświęcona relacjom inwestorskim, która zawiera m. in. aktualne i archiwalne raporty bieżące i okresowe oraz prezentacje inwestorskie.

Ponadto, na potrzeby prowadzonych relacji inwestorskich Giełda:

 • publikuje komunikaty prasowe dotyczące ważnych wydarzeń w Grupie Kapitałowej,
 • organizuje konferencje prasowe oraz konferencje i telekonferencje dedykowane inwestorom indywidualnym, instytucjonalnym i analitykom poświęcone omówieniu wyników finansowych i ważnych wydarzeń w Spółce,
 • transmituje ww. konferencje w internecie w celu m. in. zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego,
 • uczestniczy w bezpośrednich spotkaniach z akcjonariuszami, inwestorami instytucjonalnymi i analitykami w formule 1:1 lub spotkań grupowych, organizowanych w siedzibie Spółki, a także w ramach konferencji i roadshows w Polsce i za granicą,
 • dąży do zapewnienia co najmniej dwa razy w roku oraz w sytuacjach nadzwyczajnych okazji dedykowanej inwestorom indywidualnym do kontaktu z Zarządem Giełdy,
 • za pośrednictwem poczty e-mail udostępnia usługę powiadomień dotyczących istotnych zdarzeń z obszaru relacji inwestorskich,
 • na bieżąco publikuje na stronie internetowej aktualne statystyki dotyczące prowadzonego biznesu oraz inne materiały informacyjne o GPW i Grupie Kapitałowej,
 • wykorzystuje inne sposoby komunikacji (np. czat inwestorski) w zależności od sytuacji i potrzeb akcjonariuszy, inwestorów i analityków.

 

Bieżąca komunikacja ze Spółką

W strukturze organizacyjnej Giełdy istnieje wyodrębniona komórka odpowiedzialna za prowadzenie relacji inwestorskich, do której należy kierować zapytania dotyczące GPW – spółki publicznej oraz prośby o spotkania inwestorskie. Komunikacja jest prowadzona w języku polskim i angielskim.

GPW rekomenduje uczestnikom rynku kapitałowego następujące sposoby kontaktu:

 • drogą mailową na dedykowany adres ,
 • pod numerem telefonu: +48 (22) 537 72 50.

Odpowiedzi na pytania zadawane tymi kanałami udzielane są niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu otrzymania zapytania. W szczególnych sytuacjach GPW zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu po uprzednim poinformowaniu o tym zainteresowanej osoby.

Spółka jest otwarta na komentarze i uwagi ze strony uczestników rynku, traktując je jako cenne źródło wiedzy na temat oczekiwań interesariuszy.

 

Okresy ograniczonej komunikacji z inwestorami

Giełda, na zasadzie dobrowolności, stosuje okresy ograniczonej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego przed publikacją wyników finansowych. W związku z powyższym, na dwa tygodnie przed publikacją raportów finansowych (raportów okresowych), których terminy podane są m. in. na stronie www.gpw.pl w kalendarzu relacji inwestorskich, Spółka nie organizuje i nie uczestniczy w spotkaniach inwestorskich. W wyżej wymienionych okresach komunikacja z rynkiem jest ograniczona do poziomu wynikającego z przepisów prawa oraz do odpowiedzi na standardowe zapytania.

Niezależnie Giełda prowadzi ciągłą komunikacje z inwestorami i analitykami wynikającą z profilu biznesowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej, polegającego na organizowaniu rynków instrumentów finansowych i towarowych.