Pandemia COVID-19

Zarząd GPW jak również Zarządy Spółek zależnych na bieżąco monitorują rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie oraz analizują jej wpływ na sytuację poszczególnych spółek. W 2020 roku wpływ pandemii COVID – 19 na sytuację Grupy w różnych obszarach ujawnił się w różny sposób:

a) Wpływ COVID – 19 na sytuację finansową Grupy.
GK GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko finansowe i operacyjne związane z pandemią SARS-CoV-2. Zarząd Giełdy i Zarządy spółek zależnych podjęły szereg działań, które pozwoliły zminimalizować ww. ryzyko oraz podjęły działania mitygujące. Procedury wdrożone w Grupie uwzględniają różne scenariusze rozwoju pandemii oraz przewidują adekwatne rozwiązania formalno-prawne, pozwalające zapewnić ciągłość działania poszczególnych spółek z Grupy. Jednostka dominująca powołała Zespół Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za bieżącą analizę zidentyfikowanych zagrożeń. Na obecnym etapie GK GPW nie przewiduje konieczności wprowadzenia istotnych zmian lub modyfikacji planów strategicznych jednostki. Do zadań realizowanych przez kluczowych menedżerów inicjatyw strategicznych wskazano osoby zastępujące. Ciągłość działania Grupy oraz kontynuowanie prac oraz realizacja strategii #GPW2022 zapewniona jest m.in. poprzez dywersyfikację dostawców oraz utrzymanie zasobów odtworzeniowych w biurze zapasowym.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa posiada 716 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu w postaci lokat bankowych i gwarantowanych obligacji korporacyjnych, co w ocenie Zarządu stanowi wystarczające zasoby finansowe by stwierdzić, że ryzyko utraty płynności przez Grupę w krótkim i średnim okresie jest niskie. W 2020 roku nie zaobserwowano istotnego negatywnego wpływu zdarzeń spowodowanych pandemią na płynność Grupy. Jedocześnie przy rosnącym i utrzymującym się spowolnieniu gospodarczym wobec przedłużającej się pandemii Spółka nie może wykluczyć, iż ściągalność należności może się pogorszyć, co skutkowałoby koniecznością dokonywania wyższych odpisów z tego tytułu.
Procedury wdrożone w Spółkach uwzględniają różne scenariusze rozwoju pandemii oraz adekwatne rozwiązania formalno-prawne, pozwalające zapewnić ciągłość działania.

b) Środki zaradcze podjęte w celu przeciwdziałania i zmitygowania wpływu pandemii COVID19

  • Wdrożono procedury mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 na Grupę

Zarząd GPW i Zarządy Spółek zależnych umożliwiły pracownikom wykonywanie pracy w tzw. trybie Home Office. Znaczna większość pracowników realizuje zadania zdalnie, a zespoły wykonujące pracę w biurze pracują w systemie wymiennym, zachowując środki bezpieczeństwa.
W ramach opracowanych procedur przewidziano działania na wypadek potwierdzonego przypadku pojawienia się pośród pracowników osoby zarażonej koronawirusem oraz wprowadzono wzmożone zasady bezpieczeństwa i higieny pracy polegające na stosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej przez pracowników przebywających na terenie Spółek oraz dezynfekcji i czyszczenia biur.
W ramach działań mitygujących zostały podjęte działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości działalności bieżącej oraz realizacji projektów. Pomimo przejścia większości pracowników w marcu 2020 r. w tryb pracy zdalnej, wszystkie procesy realizowane są w Grupie bez zakłóceń.
Ponadto, Grupa wspiera pracowników w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych na obecność przeciwciał IgG oraz IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ogólnopolskiej sieci laboratoriów diagnostycznych ALAB Laboratoria, a w przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia kontaktu pracownika z innym pracownikiem lub klientem, u którego zdiagnozowano zakażenie COVID-19, przeprowadzany jest test PCR.

  • Prowadzono bieżący monitoring zgodności zakresu oraz jakości świadczonych usług przez zewnętrznych dostawców.

Nie zaobserwowano przerw w realizacji usług przez dostawców z obszaru telekomunikacyjnego, energetycznego oraz bankowego. Ciągłość działania Spółek zapewniona jest m.in. poprzez dywersyfikację dostawców oraz utrzymanie zasobów odtworzeniowych w biurach zapasowych.

  • 10 marca 2020 r. Giełda wystosowała komunikat do Członków Giełdy o podejmowanych działaniach i zapewnieniu utrzymania ciągłości świadczonych usług.  
  • Dokonano przeglądu procesów pod kątem automatyzacji i usprawniania realizowanych zadań, w tym efektywniejszej pracy zdalnej.
  • Wprowadzono ułatwienia w kontakcie ze spółkami z Grupy oraz zmiany procedur pozwalające na ograniczenie bezpośrednich kontaktów.

Działania w tym zakresie obejmowały m.in. umożliwienie składania do GPW dokumentacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przedłużenie okresu uprawnień maklera nadzorującego (w określonych przypadkach uprawnienie to wygasa po okresie 12 miesięcy) pracowników firm inwestycyjnych do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium RP lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzono również możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na maklera nadzorującego, a także w pełni zdalnej obsługi przydziału/alokacji instrumentów finansowych przez pracowników GPW i pracowników Członków Giełdy.
Celem umożliwienia udziału w wydarzeniach organizowanych przez GPW szerokiej publiczności bez konieczności przemieszczania się oraz przebywania w siedzibie GK GPW, uroczystości pierwszego dnia notowania spółek oraz konferencje branżowe były transmitowane z siedziby GPW (przy zachowaniu aktualnych obostrzeń sanitarnych) lub realizowane w pełni w formule online.

  • Wprowadzono ułatwienia dla emitentów

Wprowadzono czasową zmianę zasad postępowania w odniesieniu do emitentów z alternatywnego systemu obrotu (ASO) NewConnect i Catalyst, którzy nie opublikowali raportów okresowych w regulaminowym terminie polegającej na warunkowym odstąpieniu od dotychczasowej praktyki nakładania kar regulaminowych oraz stosowania innych regulaminowych środków dyscyplinujących, w tym zawieszenia obrotu papierami wartościowymi emitenta (w odniesieniu do raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.).
Ponadto, obniżono stawki niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów Głównego Rynku GPW oraz rynku NewConnect dotkniętych pandemią koronawirusa.

  • Czynnie wspierano walkę z koronawirusem

Przekazano darowiznę celową w wysokości 1 mln zł na zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie przez Powiatowe Stacje Sanitarne w Siedlcach i Radomiu badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 oraz podjęto decyzję o przekazaniu darowizny celowej z całego zysku Giełdy z pierwszego dnia notowań akcji Allegro w kwocie 680 tys. zł na wsparcie walki z koronawirusem.
Dodatkowo, od marca 2020 r. Giełda przekazuje owoce, które dotychczas nabywano dla pracowników GK GPW, Pracownikom Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.

  • Celem zmitygowania ryzyka długotrwałych skutków ubocznych obecnej pandemii, zapewniono pracownikom GK GPW konsultacje psychologiczne oraz cykl warsztatów z zakresu ergonomii pracy zdalnej.

Podsumowując, w 2020 r. działalność operacyjna Giełdy i spółek zależnych prowadzona jest bez zakłóceń. Giełda uwzględniła zalecenia ESMA i KNF dotyczące rynku regulowanego z dnia 12 marca 2020 r., zalecenia ESMA dotyczące sprawozdawczości finansowej z dnia 20 maja 2020 r. oraz 28 października 2020 r., zalecenia IOSCO z dnia 29 maja 2020 r. nt. wagi ujawnień dot. COVID-19 oraz wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny pracowników Spółki.

c) Przewidywany przyszły wpływ na wyniki finansowe, sytuację majątkową i przepływy pieniężne oraz zidentyfikowane ryzyka i niepewności
Do tej pory sytuacja na rynku powodująca znaczną zmienność w analizowanym okresie przyczyniła się w sposób pozytywny na zwiększenie obrotów na rynkach giełdowych, co wpłynęło na wzrost przychodów i wzrost wypracowanych zysków. Jednakże należy mieć na uwadze, że pogłębiający się kryzys gospodarczy w dłuższej perspektywie może wpłynąć negatywnie na poszczególne obszary biznesowe Grupy, co może przełożyć się na obniżenie przychodów i wyników w kolejnych kwartałach. W chwili obecnej nie jest możliwa ocena zachowania się rynku w przyszłości i jego wpływu na poziomy obrotów na rynkach prowadzonych przez Grupę.

Szczegółowe informacje zostały opublikowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności GK GPW za 2020 r.