Akcjonariat

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 9 listopada 2010 roku. Obecnie, akcjonariat spółki przedstawia się następująco:
 

 
Akcje w kapitale zakładowym
Głosy na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariusz Liczba  Udział Liczba Udział*
Skarb Państwa - akcje uprzywilejowane 14 695 470 35,01% 29 390 940 51,80%
Pozostali akcjonariusze - akcje uprzywilejowane 77 000 0,18% 154 000 0,27%
Pozostali akcjonariusze - akcje na okaziciela (free float) 27 199 530 64,80% 27 199 530 47,93%
Razem 41 972 000 100% 56 744 470 100%

* Akcje imienne serii A będące w posiadaniu Skarbu Państwa oraz innych podmiotów które były akcjonariuszami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed jej ofertą publiczną (banki, domy maklerskie, emitenci) są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
Stan na 26 lutego 2021 r.

Zmiany w strukturze akcjonariatu GPW S.A. - ujęcie historyczne Pobierz

Obowiązki akcjonariuszy GPW dotyczące znacznych pakietów akcji

Przy ustalaniu obowiązków akcjonariuszy GPW dotyczących znacznych pakietów akcji zastosowanie mają przepisy dotyczące spółek publicznych ujęte w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (m. in. Art. 69, który definiuje progi, po których przekroczeniu akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę).

W przypadku GPW zastosowanie dodatkowo mają przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W szczególności Art. 24, który nakłada na inwestorów obowiązek zawiadomienia i uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku zamiaru nabycia lub przekroczenia określonych progów ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub określonych progów kapitału zakładowego.