Dane finansowe


Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ujęciu rocznym i kwartalnym, które obejmują m.in. wybrane pozycje z rachunku zysków i strat i bilansu oraz główne wskaźniki finansowe. Szczegółowe dane dostępne są w poniższym pliku .xls.

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zestawienie roczne

WYBRANE DANE FINANSOWE, skonsolidowane, zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 403 776 336 081 346 781 351 956 310 862 327 890 317 561 283 762 273 825 268 797 225 629
Zysk z działalności operacyjnej 188 320 156 302 170 205 186 549 143 230 153 310 132 373 119 164 125 395 133 656 91 750
Zysk przed opodatkowaniem 189 064 149 837 226 035 191 011 147 619 149 604 134 164 129 198 130 455 163 062 115 344
Zysk netto za okres 151 440 119 334 183 701 158 737 116 474 121 542 107 467 112 809 105 885 134 142 94 826
EBITDA(1) 224 649 193 220 201 977 214 874 169 023 180 147 161 142 144 887 141 959 149 276 108 431
Aktywa razem 1 362 181 1 256 794 1 217 443 1 147 053 1 157 848 1 073 099 1 057 866 955 047 848 688 734 242 558 526
Aktywa trwałe 588 819 590 114 580 501 596 354 597 287 580 645 572 710 576 421 512 004 355 291 337 664
Aktywa obrotowe 773 362 666 680 636 942 550 699 560 561 492 454 485 156 378 626 336 684 378 951 220 862
Zobowiązania długoterminowe 281 570 283 502 269 026 270 121 155 435 258 930 259 423 249 705 247 869 175 517 4 814
Zobowiązania krótkoterminowe 156 444 99 807 60 617 80 515 271 820 100 977 103 875 68 316 45 275 34 233 28 986
Kapitał własny 1 362 181 873 486 887 800 796 417 730 592 713 192 694 568 637 026 555 544 524 492 524 726
Liczba akcji (tys. szt.)  41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972
Dywidenda na jedną akcję (PLN) (2) (3) --- 2,40 3,18 2,20 2,15 2,36 2,40 1,20 0,78 1,44 3,21

 

(1) EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.

(2) Dywidenda z tegorocznego zysku netto.

(3) Dywidenda w roku 2010 zawiera dywidendę w wysokości 12,06 zł związaną z wypłatą zysku za wcześniejsze lata.

Poprzedni